Sichtschutzzaun aus Alu Verbundplatten von ALUTEC®

in Anthrazit, Grau und modernen Trenddekoren

ALUTEC® Sichtschutzzaun modern glatt Betonzaun | Anti Graffiti Beschichtung | Beton Optik | 1,80 x 1,25 m

Inhalt: 2.25 m² (97,77 €* / 1 m²)

Shopware\Core\Content\Product\SalesChannel\SalesChannelProductEntity {#11858
 #extensions: array:3 [
  "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11843
   #extensions: []
   #data: []
   #apiAlias: "product_foreign_keys_extension"
  }
  "lenzOrderLineItemCommentGroups" => Lenz\OrderLineItemComment\Core\Cart\LineItemCommentGroup\LineItemCommentGroupCollection {#11849
   #extensions: []
   #elements: array:1 [
    "70c1ab8570bb4f309c75c52a7a4cfd1f" => Lenz\OrderLineItemComment\Core\Cart\LineItemCommentGroup\LineItemCommentGroupEntity {#11859
     #extensions: array:1 [
      "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11866
       #extensions: []
       #data: []
       #apiAlias: "lenz_order_line_item_comment_group_foreign_keys_extension"
      }
     ]
     #_uniqueIdentifier: "70c1ab8570bb4f309c75c52a7a4cfd1f"
     #versionId: null
     #translated: array:2 [
      "name" => "Optionaler Zuschnitt Platten (kostenlos)"
      "description" => null
     ]
     #createdAt: DateTimeImmutable @1705921671 {#11877
      date: 2024-01-22 11:07:51.346 UTC (+00:00)
     }
     #updatedAt: DateTimeImmutable @1705922043 {#11875
      date: 2024-01-22 11:14:03.361 UTC (+00:00)
     }
     -_entityName: "lenz_order_line_item_comment_group"
     -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#11871
      -internalProperties: []
     }
     #position: 10
     #mode: "selected_products"
     #lineItemCommentFields: Lenz\OrderLineItemComment\Core\Cart\LineItemCommentGroup\Aggregate\LineItemCommentField\LineItemCommentFieldCollection {#11855
      #extensions: []
      #elements: array:1 [
       "f85545b0bb5e4297ac0707ee1a53ffe4" => Lenz\OrderLineItemComment\Core\Cart\LineItemCommentGroup\Aggregate\LineItemCommentField\LineItemCommentFieldEntity {#11861
        #extensions: array:1 [
         "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11865
          #extensions: []
          #data: []
          #apiAlias: "lenz_order_line_item_comment_field_foreign_keys_extension"
         }
        ]
        #_uniqueIdentifier: "f85545b0bb5e4297ac0707ee1a53ffe4"
        #versionId: null
        #translated: array:3 [
         "name" => "Breite x Länge (mm) geschnitten in:"
         "placeholder" => "Beispiel: 900 x 2500"
         "description" => """
          \n
          <span class="wccpf-field label" data-fkey="wccpf_kostenloser_zuschnitt_optional"><i>⚠️ Bitte beachte: Zugeschnittene Platten sind vom Umtausch oder der Rückgabe ausgeschlossen.</i></span>\n
          \n
          """
        ]
        #createdAt: DateTimeImmutable @1705921677 {#11878
         date: 2024-01-22 11:07:57.692 UTC (+00:00)
        }
        #updatedAt: DateTimeImmutable @1705921960 {#11880
         date: 2024-01-22 11:12:40.609 UTC (+00:00)
        }
        -_entityName: "lenz_order_line_item_comment_field"
        -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#11874
         -internalProperties: []
        }
        #lineItemCommentGroupId: "70c1ab8570bb4f309c75c52a7a4cfd1f"
        #lineItemCommentGroup: null
        #position: 1
        #minLength: null
        #maxLength: null
        #pattern: null
        #required: false
        #id: "f85545b0bb5e4297ac0707ee1a53ffe4"
        +"type": "textarea"
        +"step": null
        +"name": "Breite x Länge (mm) geschnitten in:"
        +"placeholder": "Beispiel: 900 x 2500"
        +"description": """
         \n
         <span class="wccpf-field label" data-fkey="wccpf_kostenloser_zuschnitt_optional"><i>⚠️ Bitte beachte: Zugeschnittene Platten sind vom Umtausch oder der Rückgabe ausgeschlossen.</i></span>\n
         \n
         """
       }
      ]
     }
     #products: null
     #salesChannels: Shopware\Core\System\SalesChannel\SalesChannelCollection {#11873
      #extensions: []
      #elements: array:1 [
       "af7fde6d748849acb624ac9efba259aa" => Shopware\Core\System\SalesChannel\SalesChannelEntity {#11850
        #extensions: array:1 [
         "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11853
          #extensions: []
          #data: []
          #apiAlias: "sales_channel_foreign_keys_extension"
         }
        ]
        #_uniqueIdentifier: "af7fde6d748849acb624ac9efba259aa"
        #versionId: null
        #translated: array:8 [
         "name" => "Pyram"
         "customFields" => []
         "homeSlotConfig" => null
         "homeEnabled" => true
         "homeName" => null
         "homeMetaTitle" => null
         "homeMetaDescription" => null
         "homeKeywords" => null
        ]
        #createdAt: DateTimeImmutable @1687967093 {#11626
         date: 2023-06-28 15:44:53.950 UTC (+00:00)
        }
        #updatedAt: DateTimeImmutable @1710327200 {#11872
         date: 2024-03-13 10:53:20.711 UTC (+00:00)
        }
        -_entityName: "sales_channel"
        -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#8624
         -internalProperties: []
        }
        #typeId: "8a243080f92e4c719546314b577cf82b"
        #languageId: "2fbb5fe2e29a4d70aa5854ce7ce3e20b"
        #currencyId: "b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca"
        #paymentMethodId: "7f75d342c64e415f8a020da5c736b3c2"
        #shippingMethodId: "6169227319bb402283c27cd990116a0b"
        #countryId: "ac893883f2894db0a1b9f5430a418665"
        #navigationCategoryId: "7b6c458bccdc40d292622c0ff9d269af"
        #navigationCategoryVersionId: "0fa91ce3e96a4bc2be4bd9ce752c3425"
        #navigationCategoryDepth: 2
        #homeSlotConfig: null
        #homeCmsPageId: null
        #homeCmsPageVersionId: "0fa91ce3e96a4bc2be4bd9ce752c3425"
        #homeCmsPage: null
        #homeEnabled: true
        #homeName: null
        #homeMetaTitle: null
        #homeMetaDescription: null
        #homeKeywords: null
        #footerCategoryId: "228444c8a2a949cba4517365ab2bbe31"
        #footerCategoryVersionId: "0fa91ce3e96a4bc2be4bd9ce752c3425"
        #serviceCategoryId: "bf331bd606c74236b4f1e0f33bbb7d77"
        #serviceCategoryVersionId: "0fa91ce3e96a4bc2be4bd9ce752c3425"
        #name: "Pyram"
        #shortName: null
        #accessKey: "SWSCSGY3NM5ISUHLCENMCXRLDA"
        #currencies: null
        #languages: null
        #configuration: null
        #active: true
        #maintenance: false
        #maintenanceIpWhitelist: null
        #taxCalculationType: "horizontal"
        #type: null
        #currency: null
        #language: null
        #paymentMethod: null
        #shippingMethod: null
        #country: null
        #orders: null
        #customers: null
        #countries: null
        #paymentMethods: null
        #shippingMethods: null
        #translations: null
        #domains: null
        #systemConfigs: null
        #navigationCategory: null
        #footerCategory: null
        #serviceCategory: null
        #productVisibilities: null
        #mailHeaderFooterId: null
        #numberRangeSalesChannels: null
        #mailHeaderFooter: null
        #customerGroupId: "cfbd5018d38d41d8adca10d94fc8bdd6"
        #customerGroup: null
        #newsletterRecipients: null
        #promotionSalesChannels: null
        #documentBaseConfigSalesChannels: null
        #productReviews: null
        #seoUrls: null
        #seoUrlTemplates: null
        #mainCategories: null
        #paymentMethodIds: array:9 [
         0 => "36fa3f52840846b9974f91a5db7527a0"
         1 => "408a34a20e3043439dc104765015c8ca"
         2 => "5c8475dbe69646fdab3d2f61ace98e3d"
         3 => "7f75d342c64e415f8a020da5c736b3c2"
         4 => "91ba170f0bda4901a67b9608bf75e7d5"
         5 => "a851c3e09f344f26ba24e47a9313c892"
         6 => "d245c39e8707e85f053e806abffcbb36"
         7 => "ede05b719b214143a4cb1c0216b852de"
         8 => "f1ef36538c594dc580b59e28206a1297"
        ]
        #productExports: null
        #hreflangActive: false
        #hreflangDefaultDomainId: null
        #hreflangDefaultDomain: null
        #analyticsId: "9b9a2319f5b34e49b5a361b06c90e847"
        #analytics: Shopware\Core\System\SalesChannel\Aggregate\SalesChannelAnalytics\SalesChannelAnalyticsEntity {#11846
         #extensions: array:2 [
          "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11838
           #extensions: []
           #data: []
           #apiAlias: "sales_channel_analytics_foreign_keys_extension"
          }
          "internal_mapping_storage" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11691
           #extensions: []
           #data: []
           #apiAlias: null
          }
         ]
         #_uniqueIdentifier: "9b9a2319f5b34e49b5a361b06c90e847"
         #versionId: null
         #translated: []
         #createdAt: DateTimeImmutable @1705424421 {#11695
          date: 2024-01-16 17:00:21.724 UTC (+00:00)
         }
         #updatedAt: DateTimeImmutable @1705424844 {#11780
          date: 2024-01-16 17:07:24.566 UTC (+00:00)
         }
         -_entityName: "sales_channel_analytics"
         -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#7984
          -internalProperties: []
         }
         #trackingId: "G-JRFLYPLDTW"
         #active: true
         #trackOrders: true
         #anonymizeIp: true
         #salesChannel: null
         #id: "9b9a2319f5b34e49b5a361b06c90e847"
        }
        #customerGroupsRegistrations: null
        #boundCustomers: null
        #wishlists: null
        #landingPages: null
        #id: "af7fde6d748849acb624ac9efba259aa"
        #customFields: null
       }
      ]
     }
     #productStreamId: null
     #productStream: null
     #id: "70c1ab8570bb4f309c75c52a7a4cfd1f"
     +"name": "Optionaler Zuschnitt Platten (kostenlos)"
     +"description": null
    }
   ]
  }
  "search" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayEntity {#8007
   #extensions: []
   #_uniqueIdentifier: null
   #versionId: null
   #translated: []
   #createdAt: null
   #updatedAt: null
   -_entityName: null
   -_fieldVisibility: null
   #_entityName: "array-entity"
   #data: array:3 [
    "id" => "c799f524f9844508b81838071d1361de"
    "productNumber" => "SW10044.3"
    "autoIncrement" => 2066
   ]
  }
 ]
 #_uniqueIdentifier: "c799f524f9844508b81838071d1361de"
 #versionId: "0fa91ce3e96a4bc2be4bd9ce752c3425"
 #translated: array:10 [
  "metaDescription" => null
  "name" => "ALUTEC® Sichtschutzzaun modern glatt Betonzaun | Anti Graffiti Beschichtung | Beton Optik | 1,80 x 1,25 m"
  "keywords" => null
  "description" => """
   \n
   <div class="product-detail-description-text">\n
               \n
   <div><h5>OHNE PFOSTEN <br /></h5><ul><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Maße:</b> 1.800x1.250 HxB (Höhe und Breite individuell anpassbar durch unseren kostenlosen Zuschnitt)</span></h5></li><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Material:</b> Alu Verbundplatten (extrem Langlebig)</span></h5></li><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Oberfläche:</b> moderne Grafikdekore (Witterungs- &amp; UV-resistent | Keine Materialalterung wie bei WPC)</span></h5></li><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Montage:</b> einfaches Klemmsystem mit </span><a target="_blank" href="https://www.pyram.de/Sichtschutzsystem-ALUTEC-System-Klemmpfosten-Anthrazit-Aluminium/SW10045" rel="noreferrer noopener">System-Klemmpfosten</a> <span style="font-weight:normal;">|</span> Alternativ auch mit Klemmhaltern zwischen Bestandspfosten montierbar!<br /></h5></li><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Kombinierbar:</b>\u{A0}</span><a href="https://www.pyram.de/Sichtschutzsystem-ALUTEC-System-Klemmpfosten-Anthrazit-Aluminium/SW10045" target="_blank" rel="noreferrer noopener">System-Klemmpfosten</a><span style="font-weight:normal;"> kann auch Glas &amp; HPL Platten in 6-12 mm Stärke einfassen</span></h5></li></ul><div><br /></div><div>\n
   <div class="flex flex-grow flex-col max-w-full"><div class="min-h-[20px] text-message flex flex-col items-start gap-3 whitespace-pre-wrap break-words [.text-message+&amp;]:mt-5 overflow-x-auto"><div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert dark"><h5><span style="font-weight:normal;">Erleben Sie mit dem <b>ALUTEC® Sichtschutzzaun</b> die perfekte Kombination aus Funktionalität, Ästhetik und Langlebigkeit. Dieser hochwertige Gartenzaun wurde entwickelt, um Ihrem Außenbereich nicht nur Privatsphäre zu verleihen, sondern auch einen modernen und ansprechenden Look zu garantieren.</span></h5><ol><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Blickdicht und stilvoll:</b> Der ALUTEC® Sichtschutzzaun schützt vor neugierigen Blicken und setzt gleichzeitig einen stilvollen Akzent in Ihrem Garten oder auf Ihrer Terrasse. Die blickdichte Konstruktion gewährleistet maximale Privatsphäre.</span></h5></li><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Anthrazit, Grau, Trenddekore</b> - zeitlose Eleganz: In den modernen Farbtönen Anthrazit und Grau sowie den verschiedenen Dekoren in Holzoptik, Steinoptik und Betonoptik präsentiert sich dieser Gartenzaun als zeitloses Designelement, das sich nahtlos in verschiedene Gartenstile integriert.</span></h5></li><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Kunststoff trifft Langlebigkeit:</b> Hergestellt aus hochwertigem Aluminium und Kunststoff (Alu Verbundplatten), ist der ALUTEC® Sichtschutzzaun nicht nur leicht, sondern auch äußerst langlebig. Die robuste Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer und minimiert den Wartungsaufwand.</span></h5></li><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Anti Graffiti Beschichtung:</b> Um die makellose Optik Ihres Sichtschutzzauns zu bewahren, verfügt der ALUTEC® Sichtschutz über eine spezielle Anti-Graffiti-Beschichtung. So bleiben unerwünschte Markierungen keine Chance, und Ihr Zaun kann durch leichte Reinigung immer in einwandfreiem Zustand bleiben.</span><br /></h5></li><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Moderne Optik, glatte Oberfläche:</b> Der ALUTEC® Sichtschutzzaun besticht durch seine moderne Optik und eine glatte Oberfläche. Dies verleiht Ihrem Garten eine zeitgemäße Ästhetik und schafft eine harmonische Atmosphäre im Freien.</span></h5></li><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:</b> Ob als Trennwand, Gartenzaun oder Sichtschutz für die Terrasse – die flexiblen Einsatzmöglichkeiten des ALUTEC® Sichtschutzzauns machen ihn zu einer idealen Wahl für jeden Außenbereich.</span></h5></li><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Langlebiger, Leichter, Robuster und vielseitiger als WPC Sichtschutzzäune:</b> Im Gegensatz zu WPC durchlebt ALUTEC</span><span><span style="font-weight:normal;">® keinen Alterungsprozess. Die Farben bleichen nicht aus und die Platten bleiben formstabil.</span></span><span style="font-weight:normal;">\n
   \n
   </span><br /></h5></li></ol><h5><span style="font-weight:normal;">Entdecken Sie mit dem ALUTEC® Sichtschutzzaun eine neue Dimension des Gartenzauns- und Terrassentrennwände. Setzen Sie auf Qualität, Ästhetik und Funktionalität für einen Außenbereich, der Ihren individuellen Ansprüchen gerecht wird.</span></h5></div></div></div>\n
   \n
   <br /></div></div></div>\n
   \n
   """
  "metaTitle" => null
  "packUnit" => null
  "packUnitPlural" => null
  "customFields" => array:2 [
   "shipping_price" => 39.99
   "custom_others_download" => "<ul><li><h5><a target="_blank" href="https://www.pyram.de/media/44/9d/33/1705576131/ALUTEC_zusammen_(1).pdf" rel="noreferrer noopener">Montageanleitung</a></h5></li></ul>"
  ]
  "slotConfig" => null
  "customSearchKeywords" => null
 ]
 #createdAt: DateTimeImmutable @1701418160 {#7863
  date: 2023-12-01 08:09:20.895 UTC (+00:00)
 }
 #updatedAt: DateTimeImmutable @1706018470 {#7862
  date: 2024-01-23 14:01:10.212 UTC (+00:00)
 }
 -_entityName: "product"
 -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#7856
  -internalProperties: []
 }
 #parentId: "de522640429b4a2298f6c58ebbc6d25b"
 #childCount: null
 #autoIncrement: 2066
 #taxId: "45a6607ab77b40a1ba2a4f3c74dd2df7"
 #manufacturerId: "4632e5d20d024c348d39016ae5c218e0"
 #unitId: "f9cef93b1a344e7e864b317c30f23eb3"
 #active: true
 #displayGroup: "fe44a81a8048dcc417bfe130c6dda171"
 #price: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\Pricing\PriceCollection {#7866
  #extensions: []
  #elements: array:1 [
   "b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca" => Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\Pricing\Price {#7954
    #extensions: []
    #currencyId: "b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca"
    #net: 184.86554621849
    #gross: 219.99
    #linked: true
    #listPrice: null
    #percentage: null
    #regulationPrice: null
   }
  ]
 }
 #manufacturerNumber: null
 #ean: null
 #sales: 0
 #productNumber: "SW10044.3"
 #stock: 1000
 #availableStock: 1000
 #available: true
 #deliveryTimeId: "7a55088b1aeb4107bfb7d1ab82102811"
 #deliveryTime: Shopware\Core\System\DeliveryTime\DeliveryTimeEntity {#7982
  #extensions: array:2 [
   "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11714
    #extensions: []
    #data: []
    #apiAlias: "delivery_time_foreign_keys_extension"
   }
   "internal_mapping_storage" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11688
    #extensions: []
    #data: []
    #apiAlias: null
   }
  ]
  #_uniqueIdentifier: "7a55088b1aeb4107bfb7d1ab82102811"
  #versionId: null
  #translated: array:2 [
   "name" => "3-10 Werktage"
   "customFields" => []
  ]
  #createdAt: DateTimeImmutable @1687966804 {#11800
   date: 2023-06-28 15:40:04.0 UTC (+00:00)
  }
  #updatedAt: DateTimeImmutable @1704442226 {#8640
   date: 2024-01-05 08:10:26.361 UTC (+00:00)
  }
  -_entityName: "delivery_time"
  -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#7975
   -internalProperties: []
  }
  #name: "3-10 Werktage"
  #min: 2
  #max: 10
  #unit: "day"
  #shippingMethods: null
  #translations: null
  #products: null
  #id: "7a55088b1aeb4107bfb7d1ab82102811"
  #customFields: null
 }
 #restockTime: null
 #isCloseout: false
 #purchaseSteps: 1
 #maxPurchase: null
 #minPurchase: 1
 #purchaseUnit: 2.25
 #referenceUnit: 1.0
 #shippingFree: false
 #purchasePrices: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\Pricing\PriceCollection {#7981
  #extensions: []
  #elements: array:1 [
   "b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca" => Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\Pricing\Price {#7834
    #extensions: []
    #currencyId: "b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca"
    #net: 114.88235294118
    #gross: 136.71
    #linked: true
    #listPrice: null
    #percentage: null
    #regulationPrice: null
   }
  ]
 }
 #markAsTopseller: false
 #weight: null
 #width: null
 #height: null
 #length: null
 #releaseDate: null
 #categoryTree: array:4 [
  0 => "7b6c458bccdc40d292622c0ff9d269af"
  1 => "a91111cd941f4d2c99e1773adbe0ec0c"
  2 => "6209d645f9ca45b5bb1a364006689f95"
  3 => "1620a380ff7a4f369359aa2c2a505423"
 ]
 #streamIds: array:1 [
  0 => "8743a1477566496d8988f1ac7dce3a9a"
 ]
 #optionIds: array:2 [
  0 => "98821a634f854484a40c6c0593e3b1ea"
  1 => "dbba9c777dce44c3b06e1959af7c5a13"
 ]
 #propertyIds: array:28 [
  0 => "0b2b181cbe184d4b9dc24c661306d8c5"
  1 => "0cae29671e39403abf94f714230c9409"
  2 => "0eededec882b4d3faaae716461de6a21"
  3 => "11662602553d4116a55c4d8f8703daf2"
  4 => "1788d9642b5646fa97bcba41fd78bdd8"
  5 => "1fa2a23a7f2e4cc682cff25c91bcb80d"
  6 => "20ca146b6c5847d293e26159c2440066"
  7 => "217c9116feb04c5197ac5faaf9c51e24"
  8 => "2b9350763bba4d858c343197722a0eed"
  9 => "3f05074455a9461599c8f9cad8a65715"
  10 => "4752e285e9af477d8286881556dd685c"
  11 => "4b45b545322346db9c0abb3c63f534c1"
  12 => "4c4c721462264428a6360d3626afca11"
  13 => "5c880d94d5c74e298bbf6a4132246ea0"
  14 => "6ab6d7f0a3124e928df9ac8620286096"
  15 => "83c2cf71279046689a9e9601aebda063"
  16 => "884376ff314d4596a0da91640281fa4d"
  17 => "8b37fb400d404e5091f431ee339f50c2"
  18 => "9b7ba290062348df90b8f1e7323ef595"
  19 => "b30e08689baf4578ab7dab66d6a7b873"
  20 => "d0dd851c8be44ddcb666e6757618d413"
  21 => "d3d6b430455c4669a894c781992dac49"
  22 => "dbba9c777dce44c3b06e1959af7c5a13"
  23 => "e4cdaf8f709543609ccf00f80fc7138f"
  24 => "e8471e699f934fc293a2b326282e8664"
  25 => "e9d014a0beda494ea835644e0a8e41fe"
  26 => "f4fb298a07e34377964aa620afc02075"
  27 => "fdcdf961955e4057aa11764ab42c1c2b"
 ]
 #name: "ALUTEC® Sichtschutzzaun modern glatt Betonzaun | Anti Graffiti Beschichtung | Beton Optik | 1,80 x 1,25 m"
 #keywords: null
 #description: null
 #metaDescription: null
 #metaTitle: null
 #packUnit: null
 #packUnitPlural: null
 #variantRestrictions: null
 #variantListingConfig: Shopware\Core\Content\Product\DataAbstractionLayer\VariantListingConfig {#7776
  #extensions: []
  #displayParent: null
  #mainVariantId: null
  #configuratorGroupConfig: array:1 [
   0 => array:3 [
    "id" => "3b4343fa60d94238a35c98dbbfbf4493"
    "expressionForListings" => true
    "representation" => "box"
   ]
  ]
 }
 #variation: array:2 [
  0 => array:2 [
   "group" => "Dekore"
   "option" => "Beton metallic"
  ]
  1 => array:2 [
   "group" => "Formate"
   "option" => "1.250 x 1.800 mm"
  ]
 ]
 #tax: Shopware\Core\System\Tax\TaxEntity {#7865
  #extensions: array:2 [
   "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#7824
    #extensions: []
    #data: []
    #apiAlias: "tax_foreign_keys_extension"
   }
   "internal_mapping_storage" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#7987
    #extensions: []
    #data: []
    #apiAlias: null
   }
  ]
  #_uniqueIdentifier: "45a6607ab77b40a1ba2a4f3c74dd2df7"
  #versionId: null
  #translated: []
  #createdAt: DateTimeImmutable @1687966804 {#7948
   date: 2023-06-28 15:40:04.678 UTC (+00:00)
  }
  #updatedAt: null
  -_entityName: "tax"
  -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#8634
   -internalProperties: []
  }
  #taxRate: 19.0
  #name: "Standard rate"
  #position: 1
  #products: null
  #rules: null
  #shippingMethods: null
  #id: "45a6607ab77b40a1ba2a4f3c74dd2df7"
  #customFields: null
 }
 #manufacturer: Shopware\Core\Content\Product\Aggregate\ProductManufacturer\ProductManufacturerEntity {#11605
  #extensions: array:2 [
   "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11612
    #extensions: []
    #data: []
    #apiAlias: "product_manufacturer_foreign_keys_extension"
   }
   "internal_mapping_storage" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11824
    #extensions: []
    #data: []
    #apiAlias: null
   }
  ]
  #_uniqueIdentifier: "4632e5d20d024c348d39016ae5c218e0"
  #versionId: "0fa91ce3e96a4bc2be4bd9ce752c3425"
  #translated: array:3 [
   "name" => "ALUTEC"
   "description" => null
   "customFields" => []
  ]
  #createdAt: DateTimeImmutable @1691998926 {#11827
   date: 2023-08-14 07:42:06.704 UTC (+00:00)
  }
  #updatedAt: null
  -_entityName: "product_manufacturer"
  -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#11679
   -internalProperties: []
  }
  #mediaId: "b3f103cd666e4abba17dbaeb3451a9b9"
  #name: "ALUTEC"
  #link: null
  #description: null
  #media: null
  #translations: null
  #products: null
  #id: "4632e5d20d024c348d39016ae5c218e0"
  #customFields: null
 }
 #unit: Shopware\Core\System\Unit\UnitEntity {#11619
  #extensions: array:2 [
   "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11618
    #extensions: []
    #data: []
    #apiAlias: "unit_foreign_keys_extension"
   }
   "internal_mapping_storage" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#8224
    #extensions: []
    #data: []
    #apiAlias: null
   }
  ]
  #_uniqueIdentifier: "f9cef93b1a344e7e864b317c30f23eb3"
  #versionId: null
  #translated: array:3 [
   "shortCode" => ""
   "name" => "Quadratmeter"
   "customFields" => []
  ]
  #createdAt: DateTimeImmutable @1688631480 {#11615
   date: 2023-07-06 08:18:00.066 UTC (+00:00)
  }
  #updatedAt: null
  -_entityName: "unit"
  -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#11817
   -internalProperties: []
  }
  #shortCode: ""
  #name: "Quadratmeter"
  #translations: null
  #products: null
  #id: "f9cef93b1a344e7e864b317c30f23eb3"
  #customFields: null
 }
 #prices: Shopware\Core\Content\Product\Aggregate\ProductPrice\ProductPriceCollection {#11698
  #extensions: []
  #elements: []
 }
 #cover: Shopware\Core\Content\Product\Aggregate\ProductMedia\ProductMediaEntity {#11826
  #extensions: array:1 [
   "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11820
    #extensions: []
    #data: []
    #apiAlias: "product_media_foreign_keys_extension"
   }
  ]
  #_uniqueIdentifier: "32e2c1b0b2dd4f50b4f9e273121f00a1"
  #versionId: "0fa91ce3e96a4bc2be4bd9ce752c3425"
  #translated: []
  #createdAt: DateTimeImmutable @1705398036 {#11818
   date: 2024-01-16 09:40:36.435 UTC (+00:00)
  }
  #updatedAt: null
  -_entityName: "product_media"
  -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#8251
   -internalProperties: []
  }
  #productId: "c799f524f9844508b81838071d1361de"
  #mediaId: "5971d1706ad947e0a820a2e6a412aa10"
  #position: 0
  #media: Shopware\Core\Content\Media\MediaEntity {#8188
   #extensions: array:2 [
    "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11667
     #extensions: []
     #data: []
     #apiAlias: "media_foreign_keys_extension"
    }
    "internal_mapping_storage" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11624
     #extensions: []
     #data: []
     #apiAlias: null
    }
   ]
   #_uniqueIdentifier: "5971d1706ad947e0a820a2e6a412aa10"
   #versionId: null
   #translated: array:3 [
    "alt" => null
    "title" => null
    "customFields" => []
   ]
   #createdAt: DateTimeImmutable @1705398033 {#7962
    date: 2024-01-16 09:40:33.287 UTC (+00:00)
   }
   #updatedAt: DateTimeImmutable @1705398034 {#7960
    date: 2024-01-16 09:40:34.864 UTC (+00:00)
   }
   -_entityName: "media"
   -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#7947
    -internalProperties: array:2 [
     0 => "mediaTypeRaw"
     1 => "thumbnailsRo"
    ]
   }
   #userId: "fdb8646ab25242fe990f8b74b1059231"
   #mimeType: "image/jpeg"
   #fileExtension: "jpg"
   #fileSize: 674412
   #title: null
   #metaDataRaw: null
   #mediaTypeRaw: "O:47:"Shopware\Core\Content\Media\MediaType\ImageType":3:{s:13:"\x00*\x00extensions";a:0:{}s:7:"\x00*\x00name";s:5:"IMAGE";s:8:"\x00*\x00flags";a:0:{}}"
   #metaData: array:4 [
    "width" => 2500
    "height" => 2500
    "type" => 2
    "hash" => "a279f6174b5ad3dcd21ce7a3262b9f55"
   ]
   #mediaType: Shopware\Core\Content\Media\MediaType\ImageType {#7833
    #extensions: []
    #name: "IMAGE"
    #flags: []
   }
   #uploadedAt: DateTimeImmutable @1705398034 {#7831
    date: 2024-01-16 09:40:34.857 UTC (+00:00)
   }
   #alt: null
   #url: "https://www.pyram.de/media/85/74/c0/1705398034/Beton.jpg"
   #fileName: "Beton"
   #user: null
   #translations: null
   #categories: null
   #productManufacturers: null
   #productMedia: null
   #avatarUsers: null
   #thumbnails: Shopware\Core\Content\Media\Aggregate\MediaThumbnail\MediaThumbnailCollection {#7825
    #extensions: []
    #elements: []
   }
   #mediaFolderId: null
   #mediaFolder: null
   #hasFile: true
   #private: false
   #propertyGroupOptions: null
   #mailTemplateMedia: null
   #tags: null
   #thumbnailsRo: "O:77:"Shopware\Core\Content\Media\Aggregate\MediaThumbnail\MediaThumbnailCollection":2:{s:13:"\x00*\x00extensions";a:0:{}s:11:"\x00*\x00elements";a:0:{}}"
   #documentBaseConfigs: null
   #shippingMethods: null
   #paymentMethods: null
   #productConfiguratorSettings: null
   #orderLineItems: null
   #cmsBlocks: null
   #cmsSections: null
   #cmsPages: null
   #documents: null
   #appPaymentMethods: null
   #productDownloads: null
   #orderLineItemDownloads: null
   #id: "5971d1706ad947e0a820a2e6a412aa10"
   #customFields: null
  }
  #product: null
  #coverProducts: null
  #id: "32e2c1b0b2dd4f50b4f9e273121f00a1"
  #customFields: null
 }
 #parent: null
 #children: null
 #media: null
 #cmsPageId: "ba3c661be02d49ae975fbe4acddc6780"
 #cmsPage: null
 #slotConfig: null
 #searchKeywords: null
 #translations: null
 #categories: null
 #customFieldSets: null
 #tags: null
 #properties: null
 #options: Shopware\Core\Content\Property\Aggregate\PropertyGroupOption\PropertyGroupOptionCollection {#7860
  #extensions: []
  #elements: array:2 [
   "dbba9c777dce44c3b06e1959af7c5a13" => Shopware\Core\Content\Property\Aggregate\PropertyGroupOption\PropertyGroupOptionEntity {#7949
    #extensions: array:1 [
     "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#7986
      #extensions: []
      #data: []
      #apiAlias: "property_group_option_foreign_keys_extension"
     }
    ]
    #_uniqueIdentifier: "dbba9c777dce44c3b06e1959af7c5a13"
    #versionId: null
    #translated: array:3 [
     "name" => "1.250 x 1.800 mm"
     "position" => 1
     "customFields" => []
    ]
    #createdAt: DateTimeImmutable @1692260954 {#11678
     date: 2023-08-17 08:29:14.746 UTC (+00:00)
    }
    #updatedAt: DateTimeImmutable @1701418160 {#11661
     date: 2023-12-01 08:09:20.898 UTC (+00:00)
    }
    -_entityName: "property_group_option"
    -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#8642
     -internalProperties: []
    }
    #groupId: "7eaf8405886c4da086483698a723225a"
    #name: "1.250 x 1.800 mm"
    #position: 1
    #colorHexCode: null
    #mediaId: null
    #group: Shopware\Core\Content\Property\PropertyGroupEntity {#11672
     #extensions: array:2 [
      "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#7979
       #extensions: []
       #data: []
       #apiAlias: "property_group_foreign_keys_extension"
      }
      "internal_mapping_storage" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#7980
       #extensions: []
       #data: []
       #apiAlias: null
      }
     ]
     #_uniqueIdentifier: "7eaf8405886c4da086483698a723225a"
     #versionId: null
     #translated: array:4 [
      "name" => "Formate"
      "description" => null
      "position" => 1
      "customFields" => []
     ]
     #createdAt: DateTimeImmutable @1688639089 {#7985
      date: 2023-07-06 10:24:49.642 UTC (+00:00)
     }
     #updatedAt: DateTimeImmutable @1699362676 {#7786
      date: 2023-11-07 13:11:16.435 UTC (+00:00)
     }
     -_entityName: "property_group"
     -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#7785
      -internalProperties: []
     }
     #name: "Formate"
     #displayType: "text"
     #sortingType: "alphanumeric"
     #description: null
     #position: 1
     #filterable: true
     #visibleOnProductDetailPage: true
     #options: null
     #translations: null
     #id: "7eaf8405886c4da086483698a723225a"
     #customFields: array:1 [
      "acris_variant_options_name" => null
     ]
    }
    #translations: null
    #productConfiguratorSettings: null
    #productProperties: null
    #productOptions: null
    #media: null
    -configuratorSetting: null
    -combinable: false
    #id: "dbba9c777dce44c3b06e1959af7c5a13"
    #customFields: null
   }
   "98821a634f854484a40c6c0593e3b1ea" => Shopware\Core\Content\Property\Aggregate\PropertyGroupOption\PropertyGroupOptionEntity {#7861
    #extensions: array:1 [
     "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#7779
      #extensions: []
      #data: []
      #apiAlias: "property_group_option_foreign_keys_extension"
     }
    ]
    #_uniqueIdentifier: "98821a634f854484a40c6c0593e3b1ea"
    #versionId: null
    #translated: array:3 [
     "name" => "Beton metallic"
     "position" => 1
     "customFields" => []
    ]
    #createdAt: DateTimeImmutable @1692002485 {#7963
     date: 2023-08-14 08:41:25.598 UTC (+00:00)
    }
    #updatedAt: DateTimeImmutable @1701418160 {#7997
     date: 2023-12-01 08:09:20.895 UTC (+00:00)
    }
    -_entityName: "property_group_option"
    -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#8642}
    #groupId: "3b4343fa60d94238a35c98dbbfbf4493"
    #name: "Beton metallic"
    #position: 1
    #colorHexCode: null
    #mediaId: "cc45d8b297cb4390886898ba3ff47a88"
    #group: Shopware\Core\Content\Property\PropertyGroupEntity {#11808
     #extensions: array:2 [
      "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11243
       #extensions: []
       #data: []
       #apiAlias: "property_group_foreign_keys_extension"
      }
      "internal_mapping_storage" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11236
       #extensions: []
       #data: []
       #apiAlias: null
      }
     ]
     #_uniqueIdentifier: "3b4343fa60d94238a35c98dbbfbf4493"
     #versionId: null
     #translated: array:4 [
      "name" => "Dekore"
      "description" => null
      "position" => 1
      "customFields" => []
     ]
     #createdAt: DateTimeImmutable @1689585329 {#11681
      date: 2023-07-17 09:15:29.676 UTC (+00:00)
     }
     #updatedAt: DateTimeImmutable @1699347530 {#8505
      date: 2023-11-07 08:58:50.693 UTC (+00:00)
     }
     -_entityName: "property_group"
     -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#7785}
     #name: "Dekore"
     #displayType: "media"
     #sortingType: "alphanumeric"
     #description: null
     #position: 1
     #filterable: true
     #visibleOnProductDetailPage: true
     #options: null
     #translations: null
     #id: "3b4343fa60d94238a35c98dbbfbf4493"
     #customFields: array:1 [
      "acris_variant_options_name" => null
     ]
    }
    #translations: null
    #productConfiguratorSettings: null
    #productProperties: null
    #productOptions: null
    #media: null
    -configuratorSetting: null
    -combinable: false
    #id: "98821a634f854484a40c6c0593e3b1ea"
    #customFields: null
   }
  ]
 }
 #configuratorSettings: null
 #categoriesRo: null
 #coverId: "32e2c1b0b2dd4f50b4f9e273121f00a1"
 #blacklistIds: null
 #whitelistIds: null
 #visibilities: null
 #tagIds: null
 #categoryIds: array:1 [
  0 => "1620a380ff7a4f369359aa2c2a505423"
 ]
 #productReviews: null
 #ratingAverage: null
 #mainCategories: null
 #seoUrls: null
 #orderLineItems: null
 #crossSellings: null
 #crossSellingAssignedProducts: null
 #featureSetId: "dbb0f593e13e45cfa715bcd877ed8a86"
 #featureSet: null
 #customFieldSetSelectionActive: null
 #customSearchKeywords: null
 #wishlists: null
 #canonicalProductId: null
 #canonicalProduct: null
 #streams: Shopware\Core\Content\ProductStream\ProductStreamCollection {#11776
  #extensions: []
  #elements: []
 }
 #downloads: null
 #states: array:1 [
  0 => "is-physical"
 ]
 #id: "c799f524f9844508b81838071d1361de"
 #customFields: array:2 [
  "shipping_price" => 39.99
  "custom_others_download" => "<ul><li><h5><a target="_blank" href="https://www.pyram.de/media/44/9d/33/1705576131/ALUTEC_zusammen_(1).pdf" rel="noreferrer noopener">Montageanleitung</a></h5></li></ul>"
 ]
 #calculatedPrices: Shopware\Core\Checkout\Cart\Price\Struct\PriceCollection {#11224
  #extensions: []
  #elements: []
 }
 #calculatedPrice: Shopware\Core\Checkout\Cart\Price\Struct\CalculatedPrice {#11151
  #extensions: []
  #unitPrice: 219.99
  #quantity: 1
  #totalPrice: 219.99
  #calculatedTaxes: Shopware\Core\Checkout\Cart\Tax\Struct\CalculatedTaxCollection {#11183
   #extensions: []
   #elements: array:1 [
    19 => Shopware\Core\Checkout\Cart\Tax\Struct\CalculatedTax {#11244
     #extensions: []
     #tax: 35.12
     #taxRate: 19.0
     #price: 219.99
    }
   ]
  }
  #taxRules: Shopware\Core\Checkout\Cart\Tax\Struct\TaxRuleCollection {#10994
   #extensions: []
   #elements: array:1 [
    19 => Shopware\Core\Checkout\Cart\Tax\Struct\TaxRule {#10980
     #extensions: []
     #taxRate: 19.0
     #percentage: 100.0
    }
   ]
  }
  #referencePrice: Shopware\Core\Checkout\Cart\Price\Struct\ReferencePrice {#11704
   #extensions: []
   #purchaseUnit: 2.25
   #referenceUnit: 1.0
   #unitName: "Quadratmeter"
   #price: 97.77
  }
  #listPrice: null
  #regulationPrice: null
 }
 #sortedProperties: null
 #calculatedCheapestPrice: Shopware\Core\Content\Product\DataAbstractionLayer\CheapestPrice\CalculatedCheapestPrice {#11687
  #extensions: []
  #unitPrice: 219.99
  #quantity: 1
  #totalPrice: 219.99
  #calculatedTaxes: Shopware\Core\Checkout\Cart\Tax\Struct\CalculatedTaxCollection {#11189
   #extensions: []
   #elements: array:1 [
    19 => Shopware\Core\Checkout\Cart\Tax\Struct\CalculatedTax {#11630
     #extensions: []
     #tax: 35.12
     #taxRate: 19.0
     #price: 219.99
    }
   ]
  }
  #taxRules: Shopware\Core\Checkout\Cart\Tax\Struct\TaxRuleCollection {#8230
   #extensions: []
   #elements: array:1 [
    19 => Shopware\Core\Checkout\Cart\Tax\Struct\TaxRule {#8641
     #extensions: []
     #taxRate: 19.0
     #percentage: 100.0
    }
   ]
  }
  #referencePrice: Shopware\Core\Checkout\Cart\Price\Struct\ReferencePrice {#8512
   #extensions: []
   #purchaseUnit: 2.25
   #referenceUnit: 1.0
   #unitName: "Quadratmeter"
   #price: 97.77
  }
  #listPrice: null
  #regulationPrice: null
  #hasRange: false
  #variantId: "0ca5aa25077d470e936f6a9935b4af21"
 }
 #isNew: false
 #calculatedMaxPurchase: 1000
 #seoCategory: null
 #cheapestPrice: Shopware\Core\Content\Product\DataAbstractionLayer\CheapestPrice\CheapestPrice {#8005
  #extensions: []
  #hasRange: false
  #variantId: "0ca5aa25077d470e936f6a9935b4af21"
  #parentId: "de522640429b4a2298f6c58ebbc6d25b"
  #ruleId: null
  #purchase: 2.25
  #reference: 1.0
  #unitId: "f9cef93b1a344e7e864b317c30f23eb3"
  #price: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\Pricing\PriceCollection {#8004
   #extensions: []
   #elements: array:1 [
    "b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca" => Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\Pricing\Price {#7998
     #extensions: []
     #currencyId: "b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca"
     #net: 184.86554621849
     #gross: 219.99
     #linked: true
     #listPrice: null
     #percentage: null
     #regulationPrice: null
    }
   ]
  }
 }
 #cheapestPriceContainer: Shopware\Core\Content\Product\DataAbstractionLayer\CheapestPrice\CheapestPriceContainer {#7853
  #extensions: []
  #value: array:9 [
   "0ca5aa25077d470e936f6a9935b4af21" => array:1 [
    "default" => null
   ]
   "0e82257cb7bc417697cda6eaa76d0054" => array:1 [
    "default" => null
   ]
   "15476b976ea64997ae551cb1b8a32396" => array:1 [
    "default" => null
   ]
   "157bc9d9e3234ed68b55ef0dcbefe8db" => array:1 [
    "default" => null
   ]
   "1efbd4b6798e4b98b9b5e892a1013d8b" => array:1 [
    "default" => null
   ]
   "74d60385033a42749bceeae6c80625ab" => array:1 [
    "default" => null
   ]
   "84ef6fc8c7cd4c1babe64a8a4cbb5f1d" => array:1 [
    "default" => null
   ]
   "c643c7e3377a46eda4b2d9fa8c3b0da5" => array:1 [
    "default" => null
   ]
   "c799f524f9844508b81838071d1361de" => array:1 [
    "default" => null
   ]
  ]
  #default: array:10 [
   "parent_id" => "de522640429b4a2298f6c58ebbc6d25b"
   "variant_id" => "de522640429b4a2298f6c58ebbc6d25b"
   "rule_id" => null
   "is_ranged" => "0"
   "price" => array:1 [
    "cb7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca" => array:4 [
     "currencyId" => "b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca"
     "net" => 184.86554621849
     "linked" => true
     "gross" => 219.99
    ]
   ]
   "min_purchase" => "1"
   "unit_id" => "f9cef93b1a344e7e864b317c30f23eb3"
   "purchase_unit" => "2.2500"
   "reference_unit" => "1.000"
   "child_count" => "9"
  ]
  -ruleIds: null
 }
}
219,99 €*
ALUTEC® Sichtschutzzaun modern glatt Grau | Anti Graffiti Beschichtung | Stein Optik | 1,80 x 1,25 m

Inhalt: 2.25 m² (97,77 €* / 1 m²)

Shopware\Core\Content\Product\SalesChannel\SalesChannelProductEntity {#7852
 #extensions: array:3 [
  "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#7730
   #extensions: []
   #data: []
   #apiAlias: "product_foreign_keys_extension"
  }
  "lenzOrderLineItemCommentGroups" => Lenz\OrderLineItemComment\Core\Cart\LineItemCommentGroup\LineItemCommentGroupCollection {#7850
   #extensions: []
   #elements: array:1 [
    "70c1ab8570bb4f309c75c52a7a4cfd1f" => Lenz\OrderLineItemComment\Core\Cart\LineItemCommentGroup\LineItemCommentGroupEntity {#11859
     #extensions: array:1 [
      "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11866
       #extensions: []
       #data: []
       #apiAlias: "lenz_order_line_item_comment_group_foreign_keys_extension"
      }
     ]
     #_uniqueIdentifier: "70c1ab8570bb4f309c75c52a7a4cfd1f"
     #versionId: null
     #translated: array:2 [
      "name" => "Optionaler Zuschnitt Platten (kostenlos)"
      "description" => null
     ]
     #createdAt: DateTimeImmutable @1705921671 {#11877
      date: 2024-01-22 11:07:51.346 UTC (+00:00)
     }
     #updatedAt: DateTimeImmutable @1705922043 {#11875
      date: 2024-01-22 11:14:03.361 UTC (+00:00)
     }
     -_entityName: "lenz_order_line_item_comment_group"
     -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#11871
      -internalProperties: []
     }
     #position: 10
     #mode: "selected_products"
     #lineItemCommentFields: Lenz\OrderLineItemComment\Core\Cart\LineItemCommentGroup\Aggregate\LineItemCommentField\LineItemCommentFieldCollection {#11855
      #extensions: []
      #elements: array:1 [
       "f85545b0bb5e4297ac0707ee1a53ffe4" => Lenz\OrderLineItemComment\Core\Cart\LineItemCommentGroup\Aggregate\LineItemCommentField\LineItemCommentFieldEntity {#11861
        #extensions: array:1 [
         "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11865
          #extensions: []
          #data: []
          #apiAlias: "lenz_order_line_item_comment_field_foreign_keys_extension"
         }
        ]
        #_uniqueIdentifier: "f85545b0bb5e4297ac0707ee1a53ffe4"
        #versionId: null
        #translated: array:3 [
         "name" => "Breite x Länge (mm) geschnitten in:"
         "placeholder" => "Beispiel: 900 x 2500"
         "description" => """
          \n
          <span class="wccpf-field label" data-fkey="wccpf_kostenloser_zuschnitt_optional"><i>⚠️ Bitte beachte: Zugeschnittene Platten sind vom Umtausch oder der Rückgabe ausgeschlossen.</i></span>\n
          \n
          """
        ]
        #createdAt: DateTimeImmutable @1705921677 {#11878
         date: 2024-01-22 11:07:57.692 UTC (+00:00)
        }
        #updatedAt: DateTimeImmutable @1705921960 {#11880
         date: 2024-01-22 11:12:40.609 UTC (+00:00)
        }
        -_entityName: "lenz_order_line_item_comment_field"
        -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#11874
         -internalProperties: []
        }
        #lineItemCommentGroupId: "70c1ab8570bb4f309c75c52a7a4cfd1f"
        #lineItemCommentGroup: null
        #position: 1
        #minLength: null
        #maxLength: null
        #pattern: null
        #required: false
        #id: "f85545b0bb5e4297ac0707ee1a53ffe4"
        +"type": "textarea"
        +"step": null
        +"name": "Breite x Länge (mm) geschnitten in:"
        +"placeholder": "Beispiel: 900 x 2500"
        +"description": """
         \n
         <span class="wccpf-field label" data-fkey="wccpf_kostenloser_zuschnitt_optional"><i>⚠️ Bitte beachte: Zugeschnittene Platten sind vom Umtausch oder der Rückgabe ausgeschlossen.</i></span>\n
         \n
         """
       }
      ]
     }
     #products: null
     #salesChannels: Shopware\Core\System\SalesChannel\SalesChannelCollection {#11873
      #extensions: []
      #elements: array:1 [
       "af7fde6d748849acb624ac9efba259aa" => Shopware\Core\System\SalesChannel\SalesChannelEntity {#11850
        #extensions: array:1 [
         "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11853
          #extensions: []
          #data: []
          #apiAlias: "sales_channel_foreign_keys_extension"
         }
        ]
        #_uniqueIdentifier: "af7fde6d748849acb624ac9efba259aa"
        #versionId: null
        #translated: array:8 [
         "name" => "Pyram"
         "customFields" => []
         "homeSlotConfig" => null
         "homeEnabled" => true
         "homeName" => null
         "homeMetaTitle" => null
         "homeMetaDescription" => null
         "homeKeywords" => null
        ]
        #createdAt: DateTimeImmutable @1687967093 {#11626
         date: 2023-06-28 15:44:53.950 UTC (+00:00)
        }
        #updatedAt: DateTimeImmutable @1710327200 {#11872
         date: 2024-03-13 10:53:20.711 UTC (+00:00)
        }
        -_entityName: "sales_channel"
        -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#8624
         -internalProperties: []
        }
        #typeId: "8a243080f92e4c719546314b577cf82b"
        #languageId: "2fbb5fe2e29a4d70aa5854ce7ce3e20b"
        #currencyId: "b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca"
        #paymentMethodId: "7f75d342c64e415f8a020da5c736b3c2"
        #shippingMethodId: "6169227319bb402283c27cd990116a0b"
        #countryId: "ac893883f2894db0a1b9f5430a418665"
        #navigationCategoryId: "7b6c458bccdc40d292622c0ff9d269af"
        #navigationCategoryVersionId: "0fa91ce3e96a4bc2be4bd9ce752c3425"
        #navigationCategoryDepth: 2
        #homeSlotConfig: null
        #homeCmsPageId: null
        #homeCmsPageVersionId: "0fa91ce3e96a4bc2be4bd9ce752c3425"
        #homeCmsPage: null
        #homeEnabled: true
        #homeName: null
        #homeMetaTitle: null
        #homeMetaDescription: null
        #homeKeywords: null
        #footerCategoryId: "228444c8a2a949cba4517365ab2bbe31"
        #footerCategoryVersionId: "0fa91ce3e96a4bc2be4bd9ce752c3425"
        #serviceCategoryId: "bf331bd606c74236b4f1e0f33bbb7d77"
        #serviceCategoryVersionId: "0fa91ce3e96a4bc2be4bd9ce752c3425"
        #name: "Pyram"
        #shortName: null
        #accessKey: "SWSCSGY3NM5ISUHLCENMCXRLDA"
        #currencies: null
        #languages: null
        #configuration: null
        #active: true
        #maintenance: false
        #maintenanceIpWhitelist: null
        #taxCalculationType: "horizontal"
        #type: null
        #currency: null
        #language: null
        #paymentMethod: null
        #shippingMethod: null
        #country: null
        #orders: null
        #customers: null
        #countries: null
        #paymentMethods: null
        #shippingMethods: null
        #translations: null
        #domains: null
        #systemConfigs: null
        #navigationCategory: null
        #footerCategory: null
        #serviceCategory: null
        #productVisibilities: null
        #mailHeaderFooterId: null
        #numberRangeSalesChannels: null
        #mailHeaderFooter: null
        #customerGroupId: "cfbd5018d38d41d8adca10d94fc8bdd6"
        #customerGroup: null
        #newsletterRecipients: null
        #promotionSalesChannels: null
        #documentBaseConfigSalesChannels: null
        #productReviews: null
        #seoUrls: null
        #seoUrlTemplates: null
        #mainCategories: null
        #paymentMethodIds: array:9 [
         0 => "36fa3f52840846b9974f91a5db7527a0"
         1 => "408a34a20e3043439dc104765015c8ca"
         2 => "5c8475dbe69646fdab3d2f61ace98e3d"
         3 => "7f75d342c64e415f8a020da5c736b3c2"
         4 => "91ba170f0bda4901a67b9608bf75e7d5"
         5 => "a851c3e09f344f26ba24e47a9313c892"
         6 => "d245c39e8707e85f053e806abffcbb36"
         7 => "ede05b719b214143a4cb1c0216b852de"
         8 => "f1ef36538c594dc580b59e28206a1297"
        ]
        #productExports: null
        #hreflangActive: false
        #hreflangDefaultDomainId: null
        #hreflangDefaultDomain: null
        #analyticsId: "9b9a2319f5b34e49b5a361b06c90e847"
        #analytics: Shopware\Core\System\SalesChannel\Aggregate\SalesChannelAnalytics\SalesChannelAnalyticsEntity {#11846
         #extensions: array:2 [
          "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11838
           #extensions: []
           #data: []
           #apiAlias: "sales_channel_analytics_foreign_keys_extension"
          }
          "internal_mapping_storage" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11691
           #extensions: []
           #data: []
           #apiAlias: null
          }
         ]
         #_uniqueIdentifier: "9b9a2319f5b34e49b5a361b06c90e847"
         #versionId: null
         #translated: []
         #createdAt: DateTimeImmutable @1705424421 {#11695
          date: 2024-01-16 17:00:21.724 UTC (+00:00)
         }
         #updatedAt: DateTimeImmutable @1705424844 {#11780
          date: 2024-01-16 17:07:24.566 UTC (+00:00)
         }
         -_entityName: "sales_channel_analytics"
         -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#7984
          -internalProperties: []
         }
         #trackingId: "G-JRFLYPLDTW"
         #active: true
         #trackOrders: true
         #anonymizeIp: true
         #salesChannel: null
         #id: "9b9a2319f5b34e49b5a361b06c90e847"
        }
        #customerGroupsRegistrations: null
        #boundCustomers: null
        #wishlists: null
        #landingPages: null
        #id: "af7fde6d748849acb624ac9efba259aa"
        #customFields: null
       }
      ]
     }
     #productStreamId: null
     #productStream: null
     #id: "70c1ab8570bb4f309c75c52a7a4cfd1f"
     +"name": "Optionaler Zuschnitt Platten (kostenlos)"
     +"description": null
    }
   ]
  }
  "search" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayEntity {#7956
   #extensions: []
   #_uniqueIdentifier: null
   #versionId: null
   #translated: []
   #createdAt: null
   #updatedAt: null
   -_entityName: null
   -_fieldVisibility: null
   #_entityName: "array-entity"
   #data: array:3 [
    "id" => "c643c7e3377a46eda4b2d9fa8c3b0da5"
    "productNumber" => "SW10044.8"
    "autoIncrement" => 2071
   ]
  }
 ]
 #_uniqueIdentifier: "c643c7e3377a46eda4b2d9fa8c3b0da5"
 #versionId: "0fa91ce3e96a4bc2be4bd9ce752c3425"
 #translated: array:10 [
  "metaDescription" => null
  "name" => "ALUTEC® Sichtschutzzaun modern glatt Grau | Anti Graffiti Beschichtung | Stein Optik | 1,80 x 1,25 m"
  "keywords" => null
  "description" => """
   \n
   <div class="product-detail-description-text">\n
               \n
   <div><h5>OHNE PFOSTEN <br /></h5><ul><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Maße:</b> 1.800x1.250 HxB (Höhe und Breite individuell anpassbar durch unseren kostenlosen Zuschnitt)</span></h5></li><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Material:</b> Alu Verbundplatten (extrem Langlebig)</span></h5></li><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Oberfläche:</b> moderne Grafikdekore (Witterungs- &amp; UV-resistent | Keine Materialalterung wie bei WPC)</span></h5></li><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Montage:</b> einfaches Klemmsystem mit </span><a target="_blank" href="https://www.pyram.de/Sichtschutzsystem-ALUTEC-System-Klemmpfosten-Anthrazit-Aluminium/SW10045" rel="noreferrer noopener">System-Klemmpfosten</a> <span style="font-weight:normal;">|</span> Alternativ auch mit Klemmhaltern zwischen Bestandspfosten montierbar!<br /></h5></li><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Kombinierbar:</b>\u{A0}</span><a href="https://www.pyram.de/Sichtschutzsystem-ALUTEC-System-Klemmpfosten-Anthrazit-Aluminium/SW10045" target="_blank" rel="noreferrer noopener">System-Klemmpfosten</a><span style="font-weight:normal;"> kann auch Glas &amp; HPL Platten in 6-12 mm Stärke einfassen</span></h5></li></ul><div><br /></div><div>\n
   <div class="flex flex-grow flex-col max-w-full"><div class="min-h-[20px] text-message flex flex-col items-start gap-3 whitespace-pre-wrap break-words [.text-message+&amp;]:mt-5 overflow-x-auto"><div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert dark"><h5><span style="font-weight:normal;">Erleben Sie mit dem <b>ALUTEC® Sichtschutzzaun</b> die perfekte Kombination aus Funktionalität, Ästhetik und Langlebigkeit. Dieser hochwertige Gartenzaun wurde entwickelt, um Ihrem Außenbereich nicht nur Privatsphäre zu verleihen, sondern auch einen modernen und ansprechenden Look zu garantieren.</span></h5><ol><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Blickdicht und stilvoll:</b> Der ALUTEC® Sichtschutzzaun schützt vor neugierigen Blicken und setzt gleichzeitig einen stilvollen Akzent in Ihrem Garten oder auf Ihrer Terrasse. Die blickdichte Konstruktion gewährleistet maximale Privatsphäre.</span></h5></li><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Anthrazit, Grau, Trenddekore</b> - zeitlose Eleganz: In den modernen Farbtönen Anthrazit und Grau sowie den verschiedenen Dekoren in Holzoptik, Steinoptik und Betonoptik präsentiert sich dieser Gartenzaun als zeitloses Designelement, das sich nahtlos in verschiedene Gartenstile integriert.</span></h5></li><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Kunststoff trifft Langlebigkeit:</b> Hergestellt aus hochwertigem Aluminium und Kunststoff (Alu Verbundplatten), ist der ALUTEC® Sichtschutzzaun nicht nur leicht, sondern auch äußerst langlebig. Die robuste Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer und minimiert den Wartungsaufwand.</span></h5></li><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Anti Graffiti Beschichtung:</b> Um die makellose Optik Ihres Sichtschutzzauns zu bewahren, verfügt der ALUTEC® Sichtschutz über eine spezielle Anti-Graffiti-Beschichtung. So bleiben unerwünschte Markierungen keine Chance, und Ihr Zaun kann durch leichte Reinigung immer in einwandfreiem Zustand bleiben.</span><br /></h5></li><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Moderne Optik, glatte Oberfläche:</b> Der ALUTEC® Sichtschutzzaun besticht durch seine moderne Optik und eine glatte Oberfläche. Dies verleiht Ihrem Garten eine zeitgemäße Ästhetik und schafft eine harmonische Atmosphäre im Freien.</span></h5></li><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:</b> Ob als Trennwand, Gartenzaun oder Sichtschutz für die Terrasse – die flexiblen Einsatzmöglichkeiten des ALUTEC® Sichtschutzzauns machen ihn zu einer idealen Wahl für jeden Außenbereich.</span></h5></li><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Langlebiger, Leichter, Robuster und vielseitiger als WPC Sichtschutzzäune:</b> Im Gegensatz zu WPC durchlebt ALUTEC</span><span><span style="font-weight:normal;">® keinen Alterungsprozess. Die Farben bleichen nicht aus und die Platten bleiben formstabil.</span></span><span style="font-weight:normal;">\n
   \n
   </span><br /></h5></li></ol><h5><span style="font-weight:normal;">Entdecken Sie mit dem ALUTEC® Sichtschutzzaun eine neue Dimension des Gartenzauns- und Terrassentrennwände. Setzen Sie auf Qualität, Ästhetik und Funktionalität für einen Außenbereich, der Ihren individuellen Ansprüchen gerecht wird.</span></h5></div></div></div>\n
   \n
   <br /></div></div></div>\n
   \n
   """
  "metaTitle" => null
  "packUnit" => null
  "packUnitPlural" => null
  "customFields" => array:2 [
   "shipping_price" => 39.99
   "custom_others_download" => "<ul><li><h5><a target="_blank" href="https://www.pyram.de/media/44/9d/33/1705576131/ALUTEC_zusammen_(1).pdf" rel="noreferrer noopener">Montageanleitung</a></h5></li></ul>"
  ]
  "slotConfig" => null
  "customSearchKeywords" => null
 ]
 #createdAt: DateTimeImmutable @1701418160 {#8002
  date: 2023-12-01 08:09:20.898 UTC (+00:00)
 }
 #updatedAt: DateTimeImmutable @1706018470 {#8632
  date: 2024-01-23 14:01:10.212 UTC (+00:00)
 }
 -_entityName: "product"
 -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#7856
  -internalProperties: []
 }
 #parentId: "de522640429b4a2298f6c58ebbc6d25b"
 #childCount: null
 #autoIncrement: 2071
 #taxId: "45a6607ab77b40a1ba2a4f3c74dd2df7"
 #manufacturerId: "4632e5d20d024c348d39016ae5c218e0"
 #unitId: "f9cef93b1a344e7e864b317c30f23eb3"
 #active: true
 #displayGroup: "6c9efa3b84d7dd04484265b0c5b43603"
 #price: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\Pricing\PriceCollection {#8508
  #extensions: []
  #elements: array:1 [
   "b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca" => Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\Pricing\Price {#11664
    #extensions: []
    #currencyId: "b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca"
    #net: 184.86554621849
    #gross: 219.99
    #linked: true
    #listPrice: null
    #percentage: null
    #regulationPrice: null
   }
  ]
 }
 #manufacturerNumber: null
 #ean: null
 #sales: 0
 #productNumber: "SW10044.8"
 #stock: 1000
 #availableStock: 1000
 #available: true
 #deliveryTimeId: "7a55088b1aeb4107bfb7d1ab82102811"
 #deliveryTime: Shopware\Core\System\DeliveryTime\DeliveryTimeEntity {#7982
  #extensions: array:2 [
   "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11714
    #extensions: []
    #data: []
    #apiAlias: "delivery_time_foreign_keys_extension"
   }
   "internal_mapping_storage" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11688
    #extensions: []
    #data: []
    #apiAlias: null
   }
  ]
  #_uniqueIdentifier: "7a55088b1aeb4107bfb7d1ab82102811"
  #versionId: null
  #translated: array:2 [
   "name" => "3-10 Werktage"
   "customFields" => []
  ]
  #createdAt: DateTimeImmutable @1687966804 {#11800
   date: 2023-06-28 15:40:04.0 UTC (+00:00)
  }
  #updatedAt: DateTimeImmutable @1704442226 {#8640
   date: 2024-01-05 08:10:26.361 UTC (+00:00)
  }
  -_entityName: "delivery_time"
  -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#7975
   -internalProperties: []
  }
  #name: "3-10 Werktage"
  #min: 2
  #max: 10
  #unit: "day"
  #shippingMethods: null
  #translations: null
  #products: null
  #id: "7a55088b1aeb4107bfb7d1ab82102811"
  #customFields: null
 }
 #restockTime: null
 #isCloseout: false
 #purchaseSteps: 1
 #maxPurchase: null
 #minPurchase: 1
 #purchaseUnit: 2.25
 #referenceUnit: 1.0
 #shippingFree: false
 #purchasePrices: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\Pricing\PriceCollection {#11659
  #extensions: []
  #elements: array:1 [
   "b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca" => Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\Pricing\Price {#7988
    #extensions: []
    #currencyId: "b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca"
    #net: 114.88235294118
    #gross: 136.71
    #linked: true
    #listPrice: null
    #percentage: null
    #regulationPrice: null
   }
  ]
 }
 #markAsTopseller: false
 #weight: null
 #width: null
 #height: null
 #length: null
 #releaseDate: null
 #categoryTree: array:4 [
  0 => "7b6c458bccdc40d292622c0ff9d269af"
  1 => "a91111cd941f4d2c99e1773adbe0ec0c"
  2 => "6209d645f9ca45b5bb1a364006689f95"
  3 => "1620a380ff7a4f369359aa2c2a505423"
 ]
 #streamIds: array:1 [
  0 => "8743a1477566496d8988f1ac7dce3a9a"
 ]
 #optionIds: array:2 [
  0 => "31497fd9aeb64d4bab3fab75b1cc7712"
  1 => "dbba9c777dce44c3b06e1959af7c5a13"
 ]
 #propertyIds: array:28 [
  0 => "0b2b181cbe184d4b9dc24c661306d8c5"
  1 => "0cae29671e39403abf94f714230c9409"
  2 => "0eededec882b4d3faaae716461de6a21"
  3 => "11662602553d4116a55c4d8f8703daf2"
  4 => "1788d9642b5646fa97bcba41fd78bdd8"
  5 => "1fa2a23a7f2e4cc682cff25c91bcb80d"
  6 => "20ca146b6c5847d293e26159c2440066"
  7 => "217c9116feb04c5197ac5faaf9c51e24"
  8 => "2b9350763bba4d858c343197722a0eed"
  9 => "3f05074455a9461599c8f9cad8a65715"
  10 => "4752e285e9af477d8286881556dd685c"
  11 => "4b45b545322346db9c0abb3c63f534c1"
  12 => "4c4c721462264428a6360d3626afca11"
  13 => "5c880d94d5c74e298bbf6a4132246ea0"
  14 => "6ab6d7f0a3124e928df9ac8620286096"
  15 => "83c2cf71279046689a9e9601aebda063"
  16 => "884376ff314d4596a0da91640281fa4d"
  17 => "8b37fb400d404e5091f431ee339f50c2"
  18 => "9b7ba290062348df90b8f1e7323ef595"
  19 => "b30e08689baf4578ab7dab66d6a7b873"
  20 => "d0dd851c8be44ddcb666e6757618d413"
  21 => "d3d6b430455c4669a894c781992dac49"
  22 => "dbba9c777dce44c3b06e1959af7c5a13"
  23 => "e4cdaf8f709543609ccf00f80fc7138f"
  24 => "e8471e699f934fc293a2b326282e8664"
  25 => "e9d014a0beda494ea835644e0a8e41fe"
  26 => "f4fb298a07e34377964aa620afc02075"
  27 => "fdcdf961955e4057aa11764ab42c1c2b"
 ]
 #name: "ALUTEC® Sichtschutzzaun modern glatt Grau | Anti Graffiti Beschichtung | Stein Optik | 1,80 x 1,25 m"
 #keywords: null
 #description: null
 #metaDescription: null
 #metaTitle: null
 #packUnit: null
 #packUnitPlural: null
 #variantRestrictions: null
 #variantListingConfig: Shopware\Core\Content\Product\DataAbstractionLayer\VariantListingConfig {#8003
  #extensions: []
  #displayParent: null
  #mainVariantId: null
  #configuratorGroupConfig: array:1 [
   0 => array:3 [
    "id" => "3b4343fa60d94238a35c98dbbfbf4493"
    "expressionForListings" => true
    "representation" => "box"
   ]
  ]
 }
 #variation: array:2 [
  0 => array:2 [
   "group" => "Dekore"
   "option" => "Stein Grau"
  ]
  1 => array:2 [
   "group" => "Formate"
   "option" => "1.250 x 1.800 mm"
  ]
 ]
 #tax: Shopware\Core\System\Tax\TaxEntity {#7865
  #extensions: array:2 [
   "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#7824
    #extensions: []
    #data: []
    #apiAlias: "tax_foreign_keys_extension"
   }
   "internal_mapping_storage" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#7987
    #extensions: []
    #data: []
    #apiAlias: null
   }
  ]
  #_uniqueIdentifier: "45a6607ab77b40a1ba2a4f3c74dd2df7"
  #versionId: null
  #translated: []
  #createdAt: DateTimeImmutable @1687966804 {#7948
   date: 2023-06-28 15:40:04.678 UTC (+00:00)
  }
  #updatedAt: null
  -_entityName: "tax"
  -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#8634
   -internalProperties: []
  }
  #taxRate: 19.0
  #name: "Standard rate"
  #position: 1
  #products: null
  #rules: null
  #shippingMethods: null
  #id: "45a6607ab77b40a1ba2a4f3c74dd2df7"
  #customFields: null
 }
 #manufacturer: Shopware\Core\Content\Product\Aggregate\ProductManufacturer\ProductManufacturerEntity {#11605
  #extensions: array:2 [
   "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11612
    #extensions: []
    #data: []
    #apiAlias: "product_manufacturer_foreign_keys_extension"
   }
   "internal_mapping_storage" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11824
    #extensions: []
    #data: []
    #apiAlias: null
   }
  ]
  #_uniqueIdentifier: "4632e5d20d024c348d39016ae5c218e0"
  #versionId: "0fa91ce3e96a4bc2be4bd9ce752c3425"
  #translated: array:3 [
   "name" => "ALUTEC"
   "description" => null
   "customFields" => []
  ]
  #createdAt: DateTimeImmutable @1691998926 {#11827
   date: 2023-08-14 07:42:06.704 UTC (+00:00)
  }
  #updatedAt: null
  -_entityName: "product_manufacturer"
  -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#11679
   -internalProperties: []
  }
  #mediaId: "b3f103cd666e4abba17dbaeb3451a9b9"
  #name: "ALUTEC"
  #link: null
  #description: null
  #media: null
  #translations: null
  #products: null
  #id: "4632e5d20d024c348d39016ae5c218e0"
  #customFields: null
 }
 #unit: Shopware\Core\System\Unit\UnitEntity {#11619
  #extensions: array:2 [
   "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11618
    #extensions: []
    #data: []
    #apiAlias: "unit_foreign_keys_extension"
   }
   "internal_mapping_storage" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#8224
    #extensions: []
    #data: []
    #apiAlias: null
   }
  ]
  #_uniqueIdentifier: "f9cef93b1a344e7e864b317c30f23eb3"
  #versionId: null
  #translated: array:3 [
   "shortCode" => ""
   "name" => "Quadratmeter"
   "customFields" => []
  ]
  #createdAt: DateTimeImmutable @1688631480 {#11615
   date: 2023-07-06 08:18:00.066 UTC (+00:00)
  }
  #updatedAt: null
  -_entityName: "unit"
  -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#11817
   -internalProperties: []
  }
  #shortCode: ""
  #name: "Quadratmeter"
  #translations: null
  #products: null
  #id: "f9cef93b1a344e7e864b317c30f23eb3"
  #customFields: null
 }
 #prices: Shopware\Core\Content\Product\Aggregate\ProductPrice\ProductPriceCollection {#7858
  #extensions: []
  #elements: []
 }
 #cover: Shopware\Core\Content\Product\Aggregate\ProductMedia\ProductMediaEntity {#7857
  #extensions: array:1 [
   "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#7851
    #extensions: []
    #data: []
    #apiAlias: "product_media_foreign_keys_extension"
   }
  ]
  #_uniqueIdentifier: "83e5badb89cb4a5a962a60939697ebd7"
  #versionId: "0fa91ce3e96a4bc2be4bd9ce752c3425"
  #translated: []
  #createdAt: DateTimeImmutable @1705397902 {#7829
   date: 2024-01-16 09:38:22.942 UTC (+00:00)
  }
  #updatedAt: null
  -_entityName: "product_media"
  -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#8251
   -internalProperties: []
  }
  #productId: "c643c7e3377a46eda4b2d9fa8c3b0da5"
  #mediaId: "5043240638d949d992b1c0f34ba2d29e"
  #position: 0
  #media: Shopware\Core\Content\Media\MediaEntity {#8006
   #extensions: array:2 [
    "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#7944
     #extensions: []
     #data: []
     #apiAlias: "media_foreign_keys_extension"
    }
    "internal_mapping_storage" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#8077
     #extensions: []
     #data: []
     #apiAlias: null
    }
   ]
   #_uniqueIdentifier: "5043240638d949d992b1c0f34ba2d29e"
   #versionId: null
   #translated: array:3 [
    "alt" => null
    "title" => null
    "customFields" => []
   ]
   #createdAt: DateTimeImmutable @1705397898 {#8043
    date: 2024-01-16 09:38:18.642 UTC (+00:00)
   }
   #updatedAt: DateTimeImmutable @1705397901 {#11709
    date: 2024-01-16 09:38:21.903 UTC (+00:00)
   }
   -_entityName: "media"
   -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#7947
    -internalProperties: array:2 [
     0 => "mediaTypeRaw"
     1 => "thumbnailsRo"
    ]
   }
   #userId: "fdb8646ab25242fe990f8b74b1059231"
   #mimeType: "image/jpeg"
   #fileExtension: "jpg"
   #fileSize: 1036878
   #title: null
   #metaDataRaw: null
   #mediaTypeRaw: "O:47:"Shopware\Core\Content\Media\MediaType\ImageType":3:{s:13:"\x00*\x00extensions";a:0:{}s:7:"\x00*\x00name";s:5:"IMAGE";s:8:"\x00*\x00flags";a:0:{}}"
   #metaData: array:4 [
    "width" => 2500
    "height" => 2500
    "type" => 2
    "hash" => "2d456905e820d4f47901eaa885c6ac72"
   ]
   #mediaType: Shopware\Core\Content\Media\MediaType\ImageType {#11719
    #extensions: []
    #name: "IMAGE"
    #flags: []
   }
   #uploadedAt: DateTimeImmutable @1705397901 {#7966
    date: 2024-01-16 09:38:21.898 UTC (+00:00)
   }
   #alt: null
   #url: "https://www.pyram.de/media/1c/0a/62/1705397901/Stein-grau_(1).jpg"
   #fileName: "Stein-grau_(1)"
   #user: null
   #translations: null
   #categories: null
   #productManufacturers: null
   #productMedia: null
   #avatarUsers: null
   #thumbnails: Shopware\Core\Content\Media\Aggregate\MediaThumbnail\MediaThumbnailCollection {#7942
    #extensions: []
    #elements: []
   }
   #mediaFolderId: null
   #mediaFolder: null
   #hasFile: true
   #private: false
   #propertyGroupOptions: null
   #mailTemplateMedia: null
   #tags: null
   #thumbnailsRo: "O:77:"Shopware\Core\Content\Media\Aggregate\MediaThumbnail\MediaThumbnailCollection":2:{s:13:"\x00*\x00extensions";a:0:{}s:11:"\x00*\x00elements";a:0:{}}"
   #documentBaseConfigs: null
   #shippingMethods: null
   #paymentMethods: null
   #productConfiguratorSettings: null
   #orderLineItems: null
   #cmsBlocks: null
   #cmsSections: null
   #cmsPages: null
   #documents: null
   #appPaymentMethods: null
   #productDownloads: null
   #orderLineItemDownloads: null
   #id: "5043240638d949d992b1c0f34ba2d29e"
   #customFields: null
  }
  #product: null
  #coverProducts: null
  #id: "83e5badb89cb4a5a962a60939697ebd7"
  #customFields: null
 }
 #parent: null
 #children: null
 #media: null
 #cmsPageId: "ba3c661be02d49ae975fbe4acddc6780"
 #cmsPage: null
 #slotConfig: null
 #searchKeywords: null
 #translations: null
 #categories: null
 #customFieldSets: null
 #tags: null
 #properties: null
 #options: Shopware\Core\Content\Property\Aggregate\PropertyGroupOption\PropertyGroupOptionCollection {#7807
  #extensions: []
  #elements: array:2 [
   "dbba9c777dce44c3b06e1959af7c5a13" => Shopware\Core\Content\Property\Aggregate\PropertyGroupOption\PropertyGroupOptionEntity {#7949
    #extensions: array:1 [
     "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#7986
      #extensions: []
      #data: []
      #apiAlias: "property_group_option_foreign_keys_extension"
     }
    ]
    #_uniqueIdentifier: "dbba9c777dce44c3b06e1959af7c5a13"
    #versionId: null
    #translated: array:3 [
     "name" => "1.250 x 1.800 mm"
     "position" => 1
     "customFields" => []
    ]
    #createdAt: DateTimeImmutable @1692260954 {#11678
     date: 2023-08-17 08:29:14.746 UTC (+00:00)
    }
    #updatedAt: DateTimeImmutable @1701418160 {#11661
     date: 2023-12-01 08:09:20.898 UTC (+00:00)
    }
    -_entityName: "property_group_option"
    -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#8642
     -internalProperties: []
    }
    #groupId: "7eaf8405886c4da086483698a723225a"
    #name: "1.250 x 1.800 mm"
    #position: 1
    #colorHexCode: null
    #mediaId: null
    #group: Shopware\Core\Content\Property\PropertyGroupEntity {#11672
     #extensions: array:2 [
      "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#7979
       #extensions: []
       #data: []
       #apiAlias: "property_group_foreign_keys_extension"
      }
      "internal_mapping_storage" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#7980
       #extensions: []
       #data: []
       #apiAlias: null
      }
     ]
     #_uniqueIdentifier: "7eaf8405886c4da086483698a723225a"
     #versionId: null
     #translated: array:4 [
      "name" => "Formate"
      "description" => null
      "position" => 1
      "customFields" => []
     ]
     #createdAt: DateTimeImmutable @1688639089 {#7985
      date: 2023-07-06 10:24:49.642 UTC (+00:00)
     }
     #updatedAt: DateTimeImmutable @1699362676 {#7786
      date: 2023-11-07 13:11:16.435 UTC (+00:00)
     }
     -_entityName: "property_group"
     -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#7785
      -internalProperties: []
     }
     #name: "Formate"
     #displayType: "text"
     #sortingType: "alphanumeric"
     #description: null
     #position: 1
     #filterable: true
     #visibleOnProductDetailPage: true
     #options: null
     #translations: null
     #id: "7eaf8405886c4da086483698a723225a"
     #customFields: array:1 [
      "acris_variant_options_name" => null
     ]
    }
    #translations: null
    #productConfiguratorSettings: null
    #productProperties: null
    #productOptions: null
    #media: null
    -configuratorSetting: null
    -combinable: false
    #id: "dbba9c777dce44c3b06e1959af7c5a13"
    #customFields: null
   }
   "31497fd9aeb64d4bab3fab75b1cc7712" => Shopware\Core\Content\Property\Aggregate\PropertyGroupOption\PropertyGroupOptionEntity {#7830
    #extensions: array:1 [
     "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#7794
      #extensions: []
      #data: []
      #apiAlias: "property_group_option_foreign_keys_extension"
     }
    ]
    #_uniqueIdentifier: "31497fd9aeb64d4bab3fab75b1cc7712"
    #versionId: null
    #translated: array:3 [
     "name" => "Stein Grau"
     "position" => 1
     "customFields" => []
    ]
    #createdAt: DateTimeImmutable @1692002472 {#8014
     date: 2023-08-14 08:41:12.139 UTC (+00:00)
    }
    #updatedAt: DateTimeImmutable @1701418160 {#7961
     date: 2023-12-01 08:09:20.898 UTC (+00:00)
    }
    -_entityName: "property_group_option"
    -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#8642}
    #groupId: "3b4343fa60d94238a35c98dbbfbf4493"
    #name: "Stein Grau"
    #position: 1
    #colorHexCode: null
    #mediaId: "bbd84a4e7e104b019a07195ffa220363"
    #group: Shopware\Core\Content\Property\PropertyGroupEntity {#11808
     #extensions: array:2 [
      "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11243
       #extensions: []
       #data: []
       #apiAlias: "property_group_foreign_keys_extension"
      }
      "internal_mapping_storage" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11236
       #extensions: []
       #data: []
       #apiAlias: null
      }
     ]
     #_uniqueIdentifier: "3b4343fa60d94238a35c98dbbfbf4493"
     #versionId: null
     #translated: array:4 [
      "name" => "Dekore"
      "description" => null
      "position" => 1
      "customFields" => []
     ]
     #createdAt: DateTimeImmutable @1689585329 {#11681
      date: 2023-07-17 09:15:29.676 UTC (+00:00)
     }
     #updatedAt: DateTimeImmutable @1699347530 {#8505
      date: 2023-11-07 08:58:50.693 UTC (+00:00)
     }
     -_entityName: "property_group"
     -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#7785}
     #name: "Dekore"
     #displayType: "media"
     #sortingType: "alphanumeric"
     #description: null
     #position: 1
     #filterable: true
     #visibleOnProductDetailPage: true
     #options: null
     #translations: null
     #id: "3b4343fa60d94238a35c98dbbfbf4493"
     #customFields: array:1 [
      "acris_variant_options_name" => null
     ]
    }
    #translations: null
    #productConfiguratorSettings: null
    #productProperties: null
    #productOptions: null
    #media: null
    -configuratorSetting: null
    -combinable: false
    #id: "31497fd9aeb64d4bab3fab75b1cc7712"
    #customFields: null
   }
  ]
 }
 #configuratorSettings: null
 #categoriesRo: null
 #coverId: "83e5badb89cb4a5a962a60939697ebd7"
 #blacklistIds: null
 #whitelistIds: null
 #visibilities: null
 #tagIds: null
 #categoryIds: array:1 [
  0 => "1620a380ff7a4f369359aa2c2a505423"
 ]
 #productReviews: null
 #ratingAverage: null
 #mainCategories: null
 #seoUrls: null
 #orderLineItems: null
 #crossSellings: null
 #crossSellingAssignedProducts: null
 #featureSetId: "dbb0f593e13e45cfa715bcd877ed8a86"
 #featureSet: null
 #customFieldSetSelectionActive: null
 #customSearchKeywords: null
 #wishlists: null
 #canonicalProductId: null
 #canonicalProduct: null
 #streams: Shopware\Core\Content\ProductStream\ProductStreamCollection {#8029
  #extensions: []
  #elements: []
 }
 #downloads: null
 #states: array:1 [
  0 => "is-physical"
 ]
 #id: "c643c7e3377a46eda4b2d9fa8c3b0da5"
 #customFields: array:2 [
  "shipping_price" => 39.99
  "custom_others_download" => "<ul><li><h5><a target="_blank" href="https://www.pyram.de/media/44/9d/33/1705576131/ALUTEC_zusammen_(1).pdf" rel="noreferrer noopener">Montageanleitung</a></h5></li></ul>"
 ]
 #calculatedPrices: Shopware\Core\Checkout\Cart\Price\Struct\PriceCollection {#8498
  #extensions: []
  #elements: []
 }
 #calculatedPrice: Shopware\Core\Checkout\Cart\Price\Struct\CalculatedPrice {#11597
  #extensions: []
  #unitPrice: 219.99
  #quantity: 1
  #totalPrice: 219.99
  #calculatedTaxes: Shopware\Core\Checkout\Cart\Tax\Struct\CalculatedTaxCollection {#11599
   #extensions: []
   #elements: array:1 [
    19 => Shopware\Core\Checkout\Cart\Tax\Struct\CalculatedTax {#7995
     #extensions: []
     #tax: 35.12
     #taxRate: 19.0
     #price: 219.99
    }
   ]
  }
  #taxRules: Shopware\Core\Checkout\Cart\Tax\Struct\TaxRuleCollection {#7989
   #extensions: []
   #elements: array:1 [
    19 => Shopware\Core\Checkout\Cart\Tax\Struct\TaxRule {#7727
     #extensions: []
     #taxRate: 19.0
     #percentage: 100.0
    }
   ]
  }
  #referencePrice: Shopware\Core\Checkout\Cart\Price\Struct\ReferencePrice {#7782
   #extensions: []
   #purchaseUnit: 2.25
   #referenceUnit: 1.0
   #unitName: "Quadratmeter"
   #price: 97.77
  }
  #listPrice: null
  #regulationPrice: null
 }
 #sortedProperties: null
 #calculatedCheapestPrice: Shopware\Core\Content\Product\DataAbstractionLayer\CheapestPrice\CalculatedCheapestPrice {#7846
  #extensions: []
  #unitPrice: 219.99
  #quantity: 1
  #totalPrice: 219.99
  #calculatedTaxes: Shopware\Core\Checkout\Cart\Tax\Struct\CalculatedTaxCollection {#7978
   #extensions: []
   #elements: array:1 [
    19 => Shopware\Core\Checkout\Cart\Tax\Struct\CalculatedTax {#7914
     #extensions: []
     #tax: 35.12
     #taxRate: 19.0
     #price: 219.99
    }
   ]
  }
  #taxRules: Shopware\Core\Checkout\Cart\Tax\Struct\TaxRuleCollection {#8507
   #extensions: []
   #elements: array:1 [
    19 => Shopware\Core\Checkout\Cart\Tax\Struct\TaxRule {#8504
     #extensions: []
     #taxRate: 19.0
     #percentage: 100.0
    }
   ]
  }
  #referencePrice: Shopware\Core\Checkout\Cart\Price\Struct\ReferencePrice {#11683
   #extensions: []
   #purchaseUnit: 2.25
   #referenceUnit: 1.0
   #unitName: "Quadratmeter"
   #price: 97.77
  }
  #listPrice: null
  #regulationPrice: null
  #hasRange: false
  #variantId: "0ca5aa25077d470e936f6a9935b4af21"
 }
 #isNew: false
 #calculatedMaxPurchase: 1000
 #seoCategory: null
 #cheapestPrice: Shopware\Core\Content\Product\DataAbstractionLayer\CheapestPrice\CheapestPrice {#11682
  #extensions: []
  #hasRange: false
  #variantId: "0ca5aa25077d470e936f6a9935b4af21"
  #parentId: "de522640429b4a2298f6c58ebbc6d25b"
  #ruleId: null
  #purchase: 2.25
  #reference: 1.0
  #unitId: "f9cef93b1a344e7e864b317c30f23eb3"
  #price: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\Pricing\PriceCollection {#7950
   #extensions: []
   #elements: array:1 [
    "b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca" => Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\Pricing\Price {#7951
     #extensions: []
     #currencyId: "b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca"
     #net: 184.86554621849
     #gross: 219.99
     #linked: true
     #listPrice: null
     #percentage: null
     #regulationPrice: null
    }
   ]
  }
 }
 #cheapestPriceContainer: Shopware\Core\Content\Product\DataAbstractionLayer\CheapestPrice\CheapestPriceContainer {#7915
  #extensions: []
  #value: array:9 [
   "0ca5aa25077d470e936f6a9935b4af21" => array:1 [
    "default" => null
   ]
   "0e82257cb7bc417697cda6eaa76d0054" => array:1 [
    "default" => null
   ]
   "15476b976ea64997ae551cb1b8a32396" => array:1 [
    "default" => null
   ]
   "157bc9d9e3234ed68b55ef0dcbefe8db" => array:1 [
    "default" => null
   ]
   "1efbd4b6798e4b98b9b5e892a1013d8b" => array:1 [
    "default" => null
   ]
   "74d60385033a42749bceeae6c80625ab" => array:1 [
    "default" => null
   ]
   "84ef6fc8c7cd4c1babe64a8a4cbb5f1d" => array:1 [
    "default" => null
   ]
   "c643c7e3377a46eda4b2d9fa8c3b0da5" => array:1 [
    "default" => null
   ]
   "c799f524f9844508b81838071d1361de" => array:1 [
    "default" => null
   ]
  ]
  #default: array:10 [
   "parent_id" => "de522640429b4a2298f6c58ebbc6d25b"
   "variant_id" => "de522640429b4a2298f6c58ebbc6d25b"
   "rule_id" => null
   "is_ranged" => "0"
   "price" => array:1 [
    "cb7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca" => array:4 [
     "currencyId" => "b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca"
     "net" => 184.86554621849
     "linked" => true
     "gross" => 219.99
    ]
   ]
   "min_purchase" => "1"
   "unit_id" => "f9cef93b1a344e7e864b317c30f23eb3"
   "purchase_unit" => "2.2500"
   "reference_unit" => "1.000"
   "child_count" => "9"
  ]
  -ruleIds: null
 }
}
219,99 €*
ALUTEC® Sichtschutzzaun modern glatt Dunkelgrau | Anti Graffiti Beschichtung | 1,80 x 1,25 m

Inhalt: 2.25 m² (97,77 €* / 1 m²)

Shopware\Core\Content\Product\SalesChannel\SalesChannelProductEntity {#7822
 #extensions: array:3 [
  "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#7821
   #extensions: []
   #data: []
   #apiAlias: "product_foreign_keys_extension"
  }
  "lenzOrderLineItemCommentGroups" => Lenz\OrderLineItemComment\Core\Cart\LineItemCommentGroup\LineItemCommentGroupCollection {#7848
   #extensions: []
   #elements: array:1 [
    "70c1ab8570bb4f309c75c52a7a4cfd1f" => Lenz\OrderLineItemComment\Core\Cart\LineItemCommentGroup\LineItemCommentGroupEntity {#11859
     #extensions: array:1 [
      "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11866
       #extensions: []
       #data: []
       #apiAlias: "lenz_order_line_item_comment_group_foreign_keys_extension"
      }
     ]
     #_uniqueIdentifier: "70c1ab8570bb4f309c75c52a7a4cfd1f"
     #versionId: null
     #translated: array:2 [
      "name" => "Optionaler Zuschnitt Platten (kostenlos)"
      "description" => null
     ]
     #createdAt: DateTimeImmutable @1705921671 {#11877
      date: 2024-01-22 11:07:51.346 UTC (+00:00)
     }
     #updatedAt: DateTimeImmutable @1705922043 {#11875
      date: 2024-01-22 11:14:03.361 UTC (+00:00)
     }
     -_entityName: "lenz_order_line_item_comment_group"
     -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#11871
      -internalProperties: []
     }
     #position: 10
     #mode: "selected_products"
     #lineItemCommentFields: Lenz\OrderLineItemComment\Core\Cart\LineItemCommentGroup\Aggregate\LineItemCommentField\LineItemCommentFieldCollection {#11855
      #extensions: []
      #elements: array:1 [
       "f85545b0bb5e4297ac0707ee1a53ffe4" => Lenz\OrderLineItemComment\Core\Cart\LineItemCommentGroup\Aggregate\LineItemCommentField\LineItemCommentFieldEntity {#11861
        #extensions: array:1 [
         "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11865
          #extensions: []
          #data: []
          #apiAlias: "lenz_order_line_item_comment_field_foreign_keys_extension"
         }
        ]
        #_uniqueIdentifier: "f85545b0bb5e4297ac0707ee1a53ffe4"
        #versionId: null
        #translated: array:3 [
         "name" => "Breite x Länge (mm) geschnitten in:"
         "placeholder" => "Beispiel: 900 x 2500"
         "description" => """
          \n
          <span class="wccpf-field label" data-fkey="wccpf_kostenloser_zuschnitt_optional"><i>⚠️ Bitte beachte: Zugeschnittene Platten sind vom Umtausch oder der Rückgabe ausgeschlossen.</i></span>\n
          \n
          """
        ]
        #createdAt: DateTimeImmutable @1705921677 {#11878
         date: 2024-01-22 11:07:57.692 UTC (+00:00)
        }
        #updatedAt: DateTimeImmutable @1705921960 {#11880
         date: 2024-01-22 11:12:40.609 UTC (+00:00)
        }
        -_entityName: "lenz_order_line_item_comment_field"
        -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#11874
         -internalProperties: []
        }
        #lineItemCommentGroupId: "70c1ab8570bb4f309c75c52a7a4cfd1f"
        #lineItemCommentGroup: null
        #position: 1
        #minLength: null
        #maxLength: null
        #pattern: null
        #required: false
        #id: "f85545b0bb5e4297ac0707ee1a53ffe4"
        +"type": "textarea"
        +"step": null
        +"name": "Breite x Länge (mm) geschnitten in:"
        +"placeholder": "Beispiel: 900 x 2500"
        +"description": """
         \n
         <span class="wccpf-field label" data-fkey="wccpf_kostenloser_zuschnitt_optional"><i>⚠️ Bitte beachte: Zugeschnittene Platten sind vom Umtausch oder der Rückgabe ausgeschlossen.</i></span>\n
         \n
         """
       }
      ]
     }
     #products: null
     #salesChannels: Shopware\Core\System\SalesChannel\SalesChannelCollection {#11873
      #extensions: []
      #elements: array:1 [
       "af7fde6d748849acb624ac9efba259aa" => Shopware\Core\System\SalesChannel\SalesChannelEntity {#11850
        #extensions: array:1 [
         "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11853
          #extensions: []
          #data: []
          #apiAlias: "sales_channel_foreign_keys_extension"
         }
        ]
        #_uniqueIdentifier: "af7fde6d748849acb624ac9efba259aa"
        #versionId: null
        #translated: array:8 [
         "name" => "Pyram"
         "customFields" => []
         "homeSlotConfig" => null
         "homeEnabled" => true
         "homeName" => null
         "homeMetaTitle" => null
         "homeMetaDescription" => null
         "homeKeywords" => null
        ]
        #createdAt: DateTimeImmutable @1687967093 {#11626
         date: 2023-06-28 15:44:53.950 UTC (+00:00)
        }
        #updatedAt: DateTimeImmutable @1710327200 {#11872
         date: 2024-03-13 10:53:20.711 UTC (+00:00)
        }
        -_entityName: "sales_channel"
        -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#8624
         -internalProperties: []
        }
        #typeId: "8a243080f92e4c719546314b577cf82b"
        #languageId: "2fbb5fe2e29a4d70aa5854ce7ce3e20b"
        #currencyId: "b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca"
        #paymentMethodId: "7f75d342c64e415f8a020da5c736b3c2"
        #shippingMethodId: "6169227319bb402283c27cd990116a0b"
        #countryId: "ac893883f2894db0a1b9f5430a418665"
        #navigationCategoryId: "7b6c458bccdc40d292622c0ff9d269af"
        #navigationCategoryVersionId: "0fa91ce3e96a4bc2be4bd9ce752c3425"
        #navigationCategoryDepth: 2
        #homeSlotConfig: null
        #homeCmsPageId: null
        #homeCmsPageVersionId: "0fa91ce3e96a4bc2be4bd9ce752c3425"
        #homeCmsPage: null
        #homeEnabled: true
        #homeName: null
        #homeMetaTitle: null
        #homeMetaDescription: null
        #homeKeywords: null
        #footerCategoryId: "228444c8a2a949cba4517365ab2bbe31"
        #footerCategoryVersionId: "0fa91ce3e96a4bc2be4bd9ce752c3425"
        #serviceCategoryId: "bf331bd606c74236b4f1e0f33bbb7d77"
        #serviceCategoryVersionId: "0fa91ce3e96a4bc2be4bd9ce752c3425"
        #name: "Pyram"
        #shortName: null
        #accessKey: "SWSCSGY3NM5ISUHLCENMCXRLDA"
        #currencies: null
        #languages: null
        #configuration: null
        #active: true
        #maintenance: false
        #maintenanceIpWhitelist: null
        #taxCalculationType: "horizontal"
        #type: null
        #currency: null
        #language: null
        #paymentMethod: null
        #shippingMethod: null
        #country: null
        #orders: null
        #customers: null
        #countries: null
        #paymentMethods: null
        #shippingMethods: null
        #translations: null
        #domains: null
        #systemConfigs: null
        #navigationCategory: null
        #footerCategory: null
        #serviceCategory: null
        #productVisibilities: null
        #mailHeaderFooterId: null
        #numberRangeSalesChannels: null
        #mailHeaderFooter: null
        #customerGroupId: "cfbd5018d38d41d8adca10d94fc8bdd6"
        #customerGroup: null
        #newsletterRecipients: null
        #promotionSalesChannels: null
        #documentBaseConfigSalesChannels: null
        #productReviews: null
        #seoUrls: null
        #seoUrlTemplates: null
        #mainCategories: null
        #paymentMethodIds: array:9 [
         0 => "36fa3f52840846b9974f91a5db7527a0"
         1 => "408a34a20e3043439dc104765015c8ca"
         2 => "5c8475dbe69646fdab3d2f61ace98e3d"
         3 => "7f75d342c64e415f8a020da5c736b3c2"
         4 => "91ba170f0bda4901a67b9608bf75e7d5"
         5 => "a851c3e09f344f26ba24e47a9313c892"
         6 => "d245c39e8707e85f053e806abffcbb36"
         7 => "ede05b719b214143a4cb1c0216b852de"
         8 => "f1ef36538c594dc580b59e28206a1297"
        ]
        #productExports: null
        #hreflangActive: false
        #hreflangDefaultDomainId: null
        #hreflangDefaultDomain: null
        #analyticsId: "9b9a2319f5b34e49b5a361b06c90e847"
        #analytics: Shopware\Core\System\SalesChannel\Aggregate\SalesChannelAnalytics\SalesChannelAnalyticsEntity {#11846
         #extensions: array:2 [
          "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11838
           #extensions: []
           #data: []
           #apiAlias: "sales_channel_analytics_foreign_keys_extension"
          }
          "internal_mapping_storage" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11691
           #extensions: []
           #data: []
           #apiAlias: null
          }
         ]
         #_uniqueIdentifier: "9b9a2319f5b34e49b5a361b06c90e847"
         #versionId: null
         #translated: []
         #createdAt: DateTimeImmutable @1705424421 {#11695
          date: 2024-01-16 17:00:21.724 UTC (+00:00)
         }
         #updatedAt: DateTimeImmutable @1705424844 {#11780
          date: 2024-01-16 17:07:24.566 UTC (+00:00)
         }
         -_entityName: "sales_channel_analytics"
         -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#7984
          -internalProperties: []
         }
         #trackingId: "G-JRFLYPLDTW"
         #active: true
         #trackOrders: true
         #anonymizeIp: true
         #salesChannel: null
         #id: "9b9a2319f5b34e49b5a361b06c90e847"
        }
        #customerGroupsRegistrations: null
        #boundCustomers: null
        #wishlists: null
        #landingPages: null
        #id: "af7fde6d748849acb624ac9efba259aa"
        #customFields: null
       }
      ]
     }
     #productStreamId: null
     #productStream: null
     #id: "70c1ab8570bb4f309c75c52a7a4cfd1f"
     +"name": "Optionaler Zuschnitt Platten (kostenlos)"
     +"description": null
    }
   ]
  }
  "search" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayEntity {#7809
   #extensions: []
   #_uniqueIdentifier: null
   #versionId: null
   #translated: []
   #createdAt: null
   #updatedAt: null
   -_entityName: null
   -_fieldVisibility: null
   #_entityName: "array-entity"
   #data: array:3 [
    "id" => "84ef6fc8c7cd4c1babe64a8a4cbb5f1d"
    "productNumber" => "SW10044.4"
    "autoIncrement" => 2067
   ]
  }
 ]
 #_uniqueIdentifier: "84ef6fc8c7cd4c1babe64a8a4cbb5f1d"
 #versionId: "0fa91ce3e96a4bc2be4bd9ce752c3425"
 #translated: array:10 [
  "metaDescription" => null
  "name" => "ALUTEC® Sichtschutzzaun modern glatt Dunkelgrau | Anti Graffiti Beschichtung | 1,80 x 1,25 m"
  "keywords" => null
  "description" => """
   \n
   <div class="product-detail-description-text">\n
               \n
   <div><h5>OHNE PFOSTEN <br /></h5><ul><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Maße:</b> 1.800x1.250 HxB (Höhe und Breite individuell anpassbar durch unseren kostenlosen Zuschnitt)</span></h5></li><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Material:</b> Alu Verbundplatten (extrem Langlebig)</span></h5></li><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Oberfläche:</b> moderne Grafikdekore (Witterungs- &amp; UV-resistent | Keine Materialalterung wie bei WPC)</span></h5></li><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Montage:</b> einfaches Klemmsystem mit </span><a target="_blank" href="https://www.pyram.de/Sichtschutzsystem-ALUTEC-System-Klemmpfosten-Anthrazit-Aluminium/SW10045" rel="noreferrer noopener">System-Klemmpfosten</a> <span style="font-weight:normal;">|</span> Alternativ auch mit Klemmhaltern zwischen Bestandspfosten montierbar!<br /></h5></li><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Kombinierbar:</b>\u{A0}</span><a href="https://www.pyram.de/Sichtschutzsystem-ALUTEC-System-Klemmpfosten-Anthrazit-Aluminium/SW10045" target="_blank" rel="noreferrer noopener">System-Klemmpfosten</a><span style="font-weight:normal;"> kann auch Glas &amp; HPL Platten in 6-12 mm Stärke einfassen</span></h5></li></ul><div><br /></div><div>\n
   <div class="flex flex-grow flex-col max-w-full"><div class="min-h-[20px] text-message flex flex-col items-start gap-3 whitespace-pre-wrap break-words [.text-message+&amp;]:mt-5 overflow-x-auto"><div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert dark"><h5><span style="font-weight:normal;">Erleben Sie mit dem <b>ALUTEC® Sichtschutzzaun</b> die perfekte Kombination aus Funktionalität, Ästhetik und Langlebigkeit. Dieser hochwertige Gartenzaun wurde entwickelt, um Ihrem Außenbereich nicht nur Privatsphäre zu verleihen, sondern auch einen modernen und ansprechenden Look zu garantieren.</span></h5><ol><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Blickdicht und stilvoll:</b> Der ALUTEC® Sichtschutzzaun schützt vor neugierigen Blicken und setzt gleichzeitig einen stilvollen Akzent in Ihrem Garten oder auf Ihrer Terrasse. Die blickdichte Konstruktion gewährleistet maximale Privatsphäre.</span></h5></li><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Anthrazit, Grau, Trenddekore</b> - zeitlose Eleganz: In den modernen Farbtönen Anthrazit und Grau sowie den verschiedenen Dekoren in Holzoptik, Steinoptik und Betonoptik präsentiert sich dieser Gartenzaun als zeitloses Designelement, das sich nahtlos in verschiedene Gartenstile integriert.</span></h5></li><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Kunststoff trifft Langlebigkeit:</b> Hergestellt aus hochwertigem Aluminium und Kunststoff (Alu Verbundplatten), ist der ALUTEC® Sichtschutzzaun nicht nur leicht, sondern auch äußerst langlebig. Die robuste Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer und minimiert den Wartungsaufwand.</span></h5></li><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Anti Graffiti Beschichtung:</b> Um die makellose Optik Ihres Sichtschutzzauns zu bewahren, verfügt der ALUTEC® Sichtschutz über eine spezielle Anti-Graffiti-Beschichtung. So bleiben unerwünschte Markierungen keine Chance, und Ihr Zaun kann durch leichte Reinigung immer in einwandfreiem Zustand bleiben.</span><br /></h5></li><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Moderne Optik, glatte Oberfläche:</b> Der ALUTEC® Sichtschutzzaun besticht durch seine moderne Optik und eine glatte Oberfläche. Dies verleiht Ihrem Garten eine zeitgemäße Ästhetik und schafft eine harmonische Atmosphäre im Freien.</span></h5></li><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:</b> Ob als Trennwand, Gartenzaun oder Sichtschutz für die Terrasse – die flexiblen Einsatzmöglichkeiten des ALUTEC® Sichtschutzzauns machen ihn zu einer idealen Wahl für jeden Außenbereich.</span></h5></li><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Langlebiger, Leichter, Robuster und vielseitiger als WPC Sichtschutzzäune:</b> Im Gegensatz zu WPC durchlebt ALUTEC</span><span><span style="font-weight:normal;">® keinen Alterungsprozess. Die Farben bleichen nicht aus und die Platten bleiben formstabil.</span></span><span style="font-weight:normal;">\n
   \n
   </span><br /></h5></li></ol><h5><span style="font-weight:normal;">Entdecken Sie mit dem ALUTEC® Sichtschutzzaun eine neue Dimension des Gartenzauns- und Terrassentrennwände. Setzen Sie auf Qualität, Ästhetik und Funktionalität für einen Außenbereich, der Ihren individuellen Ansprüchen gerecht wird.</span></h5></div></div></div>\n
   \n
   <br /></div></div></div>\n
   \n
   """
  "metaTitle" => null
  "packUnit" => null
  "packUnitPlural" => null
  "customFields" => array:2 [
   "shipping_price" => 39.99
   "custom_others_download" => "<ul><li><h5><a target="_blank" href="https://www.pyram.de/media/44/9d/33/1705576131/ALUTEC_zusammen_(1).pdf" rel="noreferrer noopener">Montageanleitung</a></h5></li></ul>"
  ]
  "slotConfig" => null
  "customSearchKeywords" => null
 ]
 #createdAt: DateTimeImmutable @1701418160 {#8001
  date: 2023-12-01 08:09:20.896 UTC (+00:00)
 }
 #updatedAt: DateTimeImmutable @1706018470 {#7959
  date: 2024-01-23 14:01:10.212 UTC (+00:00)
 }
 -_entityName: "product"
 -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#7856
  -internalProperties: []
 }
 #parentId: "de522640429b4a2298f6c58ebbc6d25b"
 #childCount: null
 #autoIncrement: 2067
 #taxId: "45a6607ab77b40a1ba2a4f3c74dd2df7"
 #manufacturerId: "4632e5d20d024c348d39016ae5c218e0"
 #unitId: "f9cef93b1a344e7e864b317c30f23eb3"
 #active: true
 #displayGroup: "62a0a813623bf99165dc9986dd1ee3b3"
 #price: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\Pricing\PriceCollection {#8509
  #extensions: []
  #elements: array:1 [
   "b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca" => Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\Pricing\Price {#8503
    #extensions: []
    #currencyId: "b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca"
    #net: 184.86554621849
    #gross: 219.99
    #linked: true
    #listPrice: null
    #percentage: null
    #regulationPrice: null
   }
  ]
 }
 #manufacturerNumber: null
 #ean: null
 #sales: 0
 #productNumber: "SW10044.4"
 #stock: 1000
 #availableStock: 1000
 #available: true
 #deliveryTimeId: "7a55088b1aeb4107bfb7d1ab82102811"
 #deliveryTime: Shopware\Core\System\DeliveryTime\DeliveryTimeEntity {#7982
  #extensions: array:2 [
   "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11714
    #extensions: []
    #data: []
    #apiAlias: "delivery_time_foreign_keys_extension"
   }
   "internal_mapping_storage" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11688
    #extensions: []
    #data: []
    #apiAlias: null
   }
  ]
  #_uniqueIdentifier: "7a55088b1aeb4107bfb7d1ab82102811"
  #versionId: null
  #translated: array:2 [
   "name" => "3-10 Werktage"
   "customFields" => []
  ]
  #createdAt: DateTimeImmutable @1687966804 {#11800
   date: 2023-06-28 15:40:04.0 UTC (+00:00)
  }
  #updatedAt: DateTimeImmutable @1704442226 {#8640
   date: 2024-01-05 08:10:26.361 UTC (+00:00)
  }
  -_entityName: "delivery_time"
  -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#7975
   -internalProperties: []
  }
  #name: "3-10 Werktage"
  #min: 2
  #max: 10
  #unit: "day"
  #shippingMethods: null
  #translations: null
  #products: null
  #id: "7a55088b1aeb4107bfb7d1ab82102811"
  #customFields: null
 }
 #restockTime: null
 #isCloseout: false
 #purchaseSteps: 1
 #maxPurchase: null
 #minPurchase: 1
 #purchaseUnit: 2.25
 #referenceUnit: 1.0
 #shippingFree: false
 #purchasePrices: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\Pricing\PriceCollection {#8635
  #extensions: []
  #elements: array:1 [
   "b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca" => Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\Pricing\Price {#8055
    #extensions: []
    #currencyId: "b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca"
    #net: 114.88235294118
    #gross: 136.71
    #linked: true
    #listPrice: null
    #percentage: null
    #regulationPrice: null
   }
  ]
 }
 #markAsTopseller: false
 #weight: null
 #width: null
 #height: null
 #length: null
 #releaseDate: null
 #categoryTree: array:4 [
  0 => "7b6c458bccdc40d292622c0ff9d269af"
  1 => "a91111cd941f4d2c99e1773adbe0ec0c"
  2 => "6209d645f9ca45b5bb1a364006689f95"
  3 => "1620a380ff7a4f369359aa2c2a505423"
 ]
 #streamIds: array:1 [
  0 => "8743a1477566496d8988f1ac7dce3a9a"
 ]
 #optionIds: array:2 [
  0 => "d2a01a8aea1f434ab6b2e7ad7906fa73"
  1 => "dbba9c777dce44c3b06e1959af7c5a13"
 ]
 #propertyIds: array:28 [
  0 => "0b2b181cbe184d4b9dc24c661306d8c5"
  1 => "0cae29671e39403abf94f714230c9409"
  2 => "0eededec882b4d3faaae716461de6a21"
  3 => "11662602553d4116a55c4d8f8703daf2"
  4 => "1788d9642b5646fa97bcba41fd78bdd8"
  5 => "1fa2a23a7f2e4cc682cff25c91bcb80d"
  6 => "20ca146b6c5847d293e26159c2440066"
  7 => "217c9116feb04c5197ac5faaf9c51e24"
  8 => "2b9350763bba4d858c343197722a0eed"
  9 => "3f05074455a9461599c8f9cad8a65715"
  10 => "4752e285e9af477d8286881556dd685c"
  11 => "4b45b545322346db9c0abb3c63f534c1"
  12 => "4c4c721462264428a6360d3626afca11"
  13 => "5c880d94d5c74e298bbf6a4132246ea0"
  14 => "6ab6d7f0a3124e928df9ac8620286096"
  15 => "83c2cf71279046689a9e9601aebda063"
  16 => "884376ff314d4596a0da91640281fa4d"
  17 => "8b37fb400d404e5091f431ee339f50c2"
  18 => "9b7ba290062348df90b8f1e7323ef595"
  19 => "b30e08689baf4578ab7dab66d6a7b873"
  20 => "d0dd851c8be44ddcb666e6757618d413"
  21 => "d3d6b430455c4669a894c781992dac49"
  22 => "dbba9c777dce44c3b06e1959af7c5a13"
  23 => "e4cdaf8f709543609ccf00f80fc7138f"
  24 => "e8471e699f934fc293a2b326282e8664"
  25 => "e9d014a0beda494ea835644e0a8e41fe"
  26 => "f4fb298a07e34377964aa620afc02075"
  27 => "fdcdf961955e4057aa11764ab42c1c2b"
 ]
 #name: "ALUTEC® Sichtschutzzaun modern glatt Dunkelgrau | Anti Graffiti Beschichtung | 1,80 x 1,25 m"
 #keywords: null
 #description: null
 #metaDescription: null
 #metaTitle: null
 #packUnit: null
 #packUnitPlural: null
 #variantRestrictions: null
 #variantListingConfig: Shopware\Core\Content\Product\DataAbstractionLayer\VariantListingConfig {#8012
  #extensions: []
  #displayParent: null
  #mainVariantId: null
  #configuratorGroupConfig: array:1 [
   0 => array:3 [
    "id" => "3b4343fa60d94238a35c98dbbfbf4493"
    "expressionForListings" => true
    "representation" => "box"
   ]
  ]
 }
 #variation: array:2 [
  0 => array:2 [
   "group" => "Dekore"
   "option" => "Dunkelgrau"
  ]
  1 => array:2 [
   "group" => "Formate"
   "option" => "1.250 x 1.800 mm"
  ]
 ]
 #tax: Shopware\Core\System\Tax\TaxEntity {#7865
  #extensions: array:2 [
   "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#7824
    #extensions: []
    #data: []
    #apiAlias: "tax_foreign_keys_extension"
   }
   "internal_mapping_storage" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#7987
    #extensions: []
    #data: []
    #apiAlias: null
   }
  ]
  #_uniqueIdentifier: "45a6607ab77b40a1ba2a4f3c74dd2df7"
  #versionId: null
  #translated: []
  #createdAt: DateTimeImmutable @1687966804 {#7948
   date: 2023-06-28 15:40:04.678 UTC (+00:00)
  }
  #updatedAt: null
  -_entityName: "tax"
  -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#8634
   -internalProperties: []
  }
  #taxRate: 19.0
  #name: "Standard rate"
  #position: 1
  #products: null
  #rules: null
  #shippingMethods: null
  #id: "45a6607ab77b40a1ba2a4f3c74dd2df7"
  #customFields: null
 }
 #manufacturer: Shopware\Core\Content\Product\Aggregate\ProductManufacturer\ProductManufacturerEntity {#11605
  #extensions: array:2 [
   "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11612
    #extensions: []
    #data: []
    #apiAlias: "product_manufacturer_foreign_keys_extension"
   }
   "internal_mapping_storage" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11824
    #extensions: []
    #data: []
    #apiAlias: null
   }
  ]
  #_uniqueIdentifier: "4632e5d20d024c348d39016ae5c218e0"
  #versionId: "0fa91ce3e96a4bc2be4bd9ce752c3425"
  #translated: array:3 [
   "name" => "ALUTEC"
   "description" => null
   "customFields" => []
  ]
  #createdAt: DateTimeImmutable @1691998926 {#11827
   date: 2023-08-14 07:42:06.704 UTC (+00:00)
  }
  #updatedAt: null
  -_entityName: "product_manufacturer"
  -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#11679
   -internalProperties: []
  }
  #mediaId: "b3f103cd666e4abba17dbaeb3451a9b9"
  #name: "ALUTEC"
  #link: null
  #description: null
  #media: null
  #translations: null
  #products: null
  #id: "4632e5d20d024c348d39016ae5c218e0"
  #customFields: null
 }
 #unit: Shopware\Core\System\Unit\UnitEntity {#11619
  #extensions: array:2 [
   "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11618
    #extensions: []
    #data: []
    #apiAlias: "unit_foreign_keys_extension"
   }
   "internal_mapping_storage" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#8224
    #extensions: []
    #data: []
    #apiAlias: null
   }
  ]
  #_uniqueIdentifier: "f9cef93b1a344e7e864b317c30f23eb3"
  #versionId: null
  #translated: array:3 [
   "shortCode" => ""
   "name" => "Quadratmeter"
   "customFields" => []
  ]
  #createdAt: DateTimeImmutable @1688631480 {#11615
   date: 2023-07-06 08:18:00.066 UTC (+00:00)
  }
  #updatedAt: null
  -_entityName: "unit"
  -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#11817
   -internalProperties: []
  }
  #shortCode: ""
  #name: "Quadratmeter"
  #translations: null
  #products: null
  #id: "f9cef93b1a344e7e864b317c30f23eb3"
  #customFields: null
 }
 #prices: Shopware\Core\Content\Product\Aggregate\ProductPrice\ProductPriceCollection {#8011
  #extensions: []
  #elements: []
 }
 #cover: Shopware\Core\Content\Product\Aggregate\ProductMedia\ProductMediaEntity {#7957
  #extensions: array:1 [
   "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#7800
    #extensions: []
    #data: []
    #apiAlias: "product_media_foreign_keys_extension"
   }
  ]
  #_uniqueIdentifier: "3bf3c0fa998b4c048ad5657b556da439"
  #versionId: "0fa91ce3e96a4bc2be4bd9ce752c3425"
  #translated: []
  #createdAt: DateTimeImmutable @1705397995 {#7803
   date: 2024-01-16 09:39:55.867 UTC (+00:00)
  }
  #updatedAt: null
  -_entityName: "product_media"
  -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#8251
   -internalProperties: []
  }
  #productId: "84ef6fc8c7cd4c1babe64a8a4cbb5f1d"
  #mediaId: "9e25286e811248989a60630f366965c2"
  #position: 0
  #media: Shopware\Core\Content\Media\MediaEntity {#7808
   #extensions: array:2 [
    "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#7781
     #extensions: []
     #data: []
     #apiAlias: "media_foreign_keys_extension"
    }
    "internal_mapping_storage" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#8013
     #extensions: []
     #data: []
     #apiAlias: null
    }
   ]
   #_uniqueIdentifier: "9e25286e811248989a60630f366965c2"
   #versionId: null
   #translated: array:3 [
    "alt" => null
    "title" => null
    "customFields" => []
   ]
   #createdAt: DateTimeImmutable @1705397993 {#7992
    date: 2024-01-16 09:39:53.778 UTC (+00:00)
   }
   #updatedAt: DateTimeImmutable @1705397994 {#8201
    date: 2024-01-16 09:39:54.023 UTC (+00:00)
   }
   -_entityName: "media"
   -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#7947
    -internalProperties: array:2 [
     0 => "mediaTypeRaw"
     1 => "thumbnailsRo"
    ]
   }
   #userId: "fdb8646ab25242fe990f8b74b1059231"
   #mimeType: "image/jpeg"
   #fileExtension: "jpg"
   #fileSize: 552619
   #title: null
   #metaDataRaw: null
   #mediaTypeRaw: "O:47:"Shopware\Core\Content\Media\MediaType\ImageType":3:{s:13:"\x00*\x00extensions";a:0:{}s:7:"\x00*\x00name";s:5:"IMAGE";s:8:"\x00*\x00flags";a:0:{}}"
   #metaData: array:4 [
    "width" => 2500
    "height" => 2500
    "type" => 2
    "hash" => "3462f90e4df698bd2d9d6a6e3b20411f"
   ]
   #mediaType: Shopware\Core\Content\Media\MediaType\ImageType {#8502
    #extensions: []
    #name: "IMAGE"
    #flags: []
   }
   #uploadedAt: DateTimeImmutable @1705397994 {#8158
    date: 2024-01-16 09:39:54.020 UTC (+00:00)
   }
   #alt: null
   #url: "https://www.pyram.de/media/ce/07/8c/1705397994/Dunkelgrau.jpg"
   #fileName: "Dunkelgrau"
   #user: null
   #translations: null
   #categories: null
   #productManufacturers: null
   #productMedia: null
   #avatarUsers: null
   #thumbnails: Shopware\Core\Content\Media\Aggregate\MediaThumbnail\MediaThumbnailCollection {#8521
    #extensions: []
    #elements: []
   }
   #mediaFolderId: null
   #mediaFolder: null
   #hasFile: true
   #private: false
   #propertyGroupOptions: null
   #mailTemplateMedia: null
   #tags: null
   #thumbnailsRo: "O:77:"Shopware\Core\Content\Media\Aggregate\MediaThumbnail\MediaThumbnailCollection":2:{s:13:"\x00*\x00extensions";a:0:{}s:11:"\x00*\x00elements";a:0:{}}"
   #documentBaseConfigs: null
   #shippingMethods: null
   #paymentMethods: null
   #productConfiguratorSettings: null
   #orderLineItems: null
   #cmsBlocks: null
   #cmsSections: null
   #cmsPages: null
   #documents: null
   #appPaymentMethods: null
   #productDownloads: null
   #orderLineItemDownloads: null
   #id: "9e25286e811248989a60630f366965c2"
   #customFields: null
  }
  #product: null
  #coverProducts: null
  #id: "3bf3c0fa998b4c048ad5657b556da439"
  #customFields: null
 }
 #parent: null
 #children: null
 #media: null
 #cmsPageId: "ba3c661be02d49ae975fbe4acddc6780"
 #cmsPage: null
 #slotConfig: null
 #searchKeywords: null
 #translations: null
 #categories: null
 #customFieldSets: null
 #tags: null
 #properties: null
 #options: Shopware\Core\Content\Property\Aggregate\PropertyGroupOption\PropertyGroupOptionCollection {#8000
  #extensions: []
  #elements: array:2 [
   "dbba9c777dce44c3b06e1959af7c5a13" => Shopware\Core\Content\Property\Aggregate\PropertyGroupOption\PropertyGroupOptionEntity {#7949
    #extensions: array:1 [
     "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#7986
      #extensions: []
      #data: []
      #apiAlias: "property_group_option_foreign_keys_extension"
     }
    ]
    #_uniqueIdentifier: "dbba9c777dce44c3b06e1959af7c5a13"
    #versionId: null
    #translated: array:3 [
     "name" => "1.250 x 1.800 mm"
     "position" => 1
     "customFields" => []
    ]
    #createdAt: DateTimeImmutable @1692260954 {#11678
     date: 2023-08-17 08:29:14.746 UTC (+00:00)
    }
    #updatedAt: DateTimeImmutable @1701418160 {#11661
     date: 2023-12-01 08:09:20.898 UTC (+00:00)
    }
    -_entityName: "property_group_option"
    -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#8642
     -internalProperties: []
    }
    #groupId: "7eaf8405886c4da086483698a723225a"
    #name: "1.250 x 1.800 mm"
    #position: 1
    #colorHexCode: null
    #mediaId: null
    #group: Shopware\Core\Content\Property\PropertyGroupEntity {#11672
     #extensions: array:2 [
      "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#7979
       #extensions: []
       #data: []
       #apiAlias: "property_group_foreign_keys_extension"
      }
      "internal_mapping_storage" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#7980
       #extensions: []
       #data: []
       #apiAlias: null
      }
     ]
     #_uniqueIdentifier: "7eaf8405886c4da086483698a723225a"
     #versionId: null
     #translated: array:4 [
      "name" => "Formate"
      "description" => null
      "position" => 1
      "customFields" => []
     ]
     #createdAt: DateTimeImmutable @1688639089 {#7985
      date: 2023-07-06 10:24:49.642 UTC (+00:00)
     }
     #updatedAt: DateTimeImmutable @1699362676 {#7786
      date: 2023-11-07 13:11:16.435 UTC (+00:00)
     }
     -_entityName: "property_group"
     -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#7785
      -internalProperties: []
     }
     #name: "Formate"
     #displayType: "text"
     #sortingType: "alphanumeric"
     #description: null
     #position: 1
     #filterable: true
     #visibleOnProductDetailPage: true
     #options: null
     #translations: null
     #id: "7eaf8405886c4da086483698a723225a"
     #customFields: array:1 [
      "acris_variant_options_name" => null
     ]
    }
    #translations: null
    #productConfiguratorSettings: null
    #productProperties: null
    #productOptions: null
    #media: null
    -configuratorSetting: null
    -combinable: false
    #id: "dbba9c777dce44c3b06e1959af7c5a13"
    #customFields: null
   }
   "d2a01a8aea1f434ab6b2e7ad7906fa73" => Shopware\Core\Content\Property\Aggregate\PropertyGroupOption\PropertyGroupOptionEntity {#7999
    #extensions: array:1 [
     "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#7993
      #extensions: []
      #data: []
      #apiAlias: "property_group_option_foreign_keys_extension"
     }
    ]
    #_uniqueIdentifier: "d2a01a8aea1f434ab6b2e7ad7906fa73"
    #versionId: null
    #translated: array:3 [
     "name" => "Dunkelgrau"
     "position" => 1
     "customFields" => []
    ]
    #createdAt: DateTimeImmutable @1692002518 {#7732
     date: 2023-08-14 08:41:58.407 UTC (+00:00)
    }
    #updatedAt: DateTimeImmutable @1701418160 {#7734
     date: 2023-12-01 08:09:20.896 UTC (+00:00)
    }
    -_entityName: "property_group_option"
    -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#8642}
    #groupId: "3b4343fa60d94238a35c98dbbfbf4493"
    #name: "Dunkelgrau"
    #position: 1
    #colorHexCode: null
    #mediaId: "916a920e82a04d378606f6d971ec0341"
    #group: Shopware\Core\Content\Property\PropertyGroupEntity {#11808
     #extensions: array:2 [
      "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11243
       #extensions: []
       #data: []
       #apiAlias: "property_group_foreign_keys_extension"
      }
      "internal_mapping_storage" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11236
       #extensions: []
       #data: []
       #apiAlias: null
      }
     ]
     #_uniqueIdentifier: "3b4343fa60d94238a35c98dbbfbf4493"
     #versionId: null
     #translated: array:4 [
      "name" => "Dekore"
      "description" => null
      "position" => 1
      "customFields" => []
     ]
     #createdAt: DateTimeImmutable @1689585329 {#11681
      date: 2023-07-17 09:15:29.676 UTC (+00:00)
     }
     #updatedAt: DateTimeImmutable @1699347530 {#8505
      date: 2023-11-07 08:58:50.693 UTC (+00:00)
     }
     -_entityName: "property_group"
     -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#7785}
     #name: "Dekore"
     #displayType: "media"
     #sortingType: "alphanumeric"
     #description: null
     #position: 1
     #filterable: true
     #visibleOnProductDetailPage: true
     #options: null
     #translations: null
     #id: "3b4343fa60d94238a35c98dbbfbf4493"
     #customFields: array:1 [
      "acris_variant_options_name" => null
     ]
    }
    #translations: null
    #productConfiguratorSettings: null
    #productProperties: null
    #productOptions: null
    #media: null
    -configuratorSetting: null
    -combinable: false
    #id: "d2a01a8aea1f434ab6b2e7ad7906fa73"
    #customFields: null
   }
  ]
 }
 #configuratorSettings: null
 #categoriesRo: null
 #coverId: "3bf3c0fa998b4c048ad5657b556da439"
 #blacklistIds: null
 #whitelistIds: null
 #visibilities: null
 #tagIds: null
 #categoryIds: array:1 [
  0 => "1620a380ff7a4f369359aa2c2a505423"
 ]
 #productReviews: null
 #ratingAverage: null
 #mainCategories: null
 #seoUrls: null
 #orderLineItems: null
 #crossSellings: null
 #crossSellingAssignedProducts: null
 #featureSetId: "dbb0f593e13e45cfa715bcd877ed8a86"
 #featureSet: null
 #customFieldSetSelectionActive: null
 #customSearchKeywords: null
 #wishlists: null
 #canonicalProductId: null
 #canonicalProduct: null
 #streams: Shopware\Core\Content\ProductStream\ProductStreamCollection {#7728
  #extensions: []
  #elements: []
 }
 #downloads: null
 #states: array:1 [
  0 => "is-physical"
 ]
 #id: "84ef6fc8c7cd4c1babe64a8a4cbb5f1d"
 #customFields: array:2 [
  "shipping_price" => 39.99
  "custom_others_download" => "<ul><li><h5><a target="_blank" href="https://www.pyram.de/media/44/9d/33/1705576131/ALUTEC_zusammen_(1).pdf" rel="noreferrer noopener">Montageanleitung</a></h5></li></ul>"
 ]
 #calculatedPrices: Shopware\Core\Checkout\Cart\Price\Struct\PriceCollection {#7841
  #extensions: []
  #elements: []
 }
 #calculatedPrice: Shopware\Core\Checkout\Cart\Price\Struct\CalculatedPrice {#7974
  #extensions: []
  #unitPrice: 219.99
  #quantity: 1
  #totalPrice: 219.99
  #calculatedTaxes: Shopware\Core\Checkout\Cart\Tax\Struct\CalculatedTaxCollection {#7969
   #extensions: []
   #elements: array:1 [
    19 => Shopware\Core\Checkout\Cart\Tax\Struct\CalculatedTax {#8042
     #extensions: []
     #tax: 35.12
     #taxRate: 19.0
     #price: 219.99
    }
   ]
  }
  #taxRules: Shopware\Core\Checkout\Cart\Tax\Struct\TaxRuleCollection {#8191
   #extensions: []
   #elements: array:1 [
    19 => Shopware\Core\Checkout\Cart\Tax\Struct\TaxRule {#8510
     #extensions: []
     #taxRate: 19.0
     #percentage: 100.0
    }
   ]
  }
  #referencePrice: Shopware\Core\Checkout\Cart\Price\Struct\ReferencePrice {#8194
   #extensions: []
   #purchaseUnit: 2.25
   #referenceUnit: 1.0
   #unitName: "Quadratmeter"
   #price: 97.77
  }
  #listPrice: null
  #regulationPrice: null
 }
 #sortedProperties: null
 #calculatedCheapestPrice: Shopware\Core\Content\Product\DataAbstractionLayer\CheapestPrice\CalculatedCheapestPrice {#7917
  #extensions: []
  #unitPrice: 219.99
  #quantity: 1
  #totalPrice: 219.99
  #calculatedTaxes: Shopware\Core\Checkout\Cart\Tax\Struct\CalculatedTaxCollection {#7916
   #extensions: []
   #elements: array:1 [
    19 => Shopware\Core\Checkout\Cart\Tax\Struct\CalculatedTax {#7968
     #extensions: []
     #tax: 35.12
     #taxRate: 19.0
     #price: 219.99
    }
   ]
  }
  #taxRules: Shopware\Core\Checkout\Cart\Tax\Struct\TaxRuleCollection {#7737
   #extensions: []
   #elements: array:1 [
    19 => Shopware\Core\Checkout\Cart\Tax\Struct\TaxRule {#7847
     #extensions: []
     #taxRate: 19.0
     #percentage: 100.0
    }
   ]
  }
  #referencePrice: Shopware\Core\Checkout\Cart\Price\Struct\ReferencePrice {#7842
   #extensions: []
   #purchaseUnit: 2.25
   #referenceUnit: 1.0
   #unitName: "Quadratmeter"
   #price: 97.77
  }
  #listPrice: null
  #regulationPrice: null
  #hasRange: false
  #variantId: "0ca5aa25077d470e936f6a9935b4af21"
 }
 #isNew: false
 #calculatedMaxPurchase: 1000
 #seoCategory: null
 #cheapestPrice: Shopware\Core\Content\Product\DataAbstractionLayer\CheapestPrice\CheapestPrice {#7805
  #extensions: []
  #hasRange: false
  #variantId: "0ca5aa25077d470e936f6a9935b4af21"
  #parentId: "de522640429b4a2298f6c58ebbc6d25b"
  #ruleId: null
  #purchase: 2.25
  #reference: 1.0
  #unitId: "f9cef93b1a344e7e864b317c30f23eb3"
  #price: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\Pricing\PriceCollection {#7996
   #extensions: []
   #elements: array:1 [
    "b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca" => Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\Pricing\Price {#8009
     #extensions: []
     #currencyId: "b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca"
     #net: 184.86554621849
     #gross: 219.99
     #linked: true
     #listPrice: null
     #percentage: null
     #regulationPrice: null
    }
   ]
  }
 }
 #cheapestPriceContainer: Shopware\Core\Content\Product\DataAbstractionLayer\CheapestPrice\CheapestPriceContainer {#7653
  #extensions: []
  #value: array:9 [
   "0ca5aa25077d470e936f6a9935b4af21" => array:1 [
    "default" => null
   ]
   "0e82257cb7bc417697cda6eaa76d0054" => array:1 [
    "default" => null
   ]
   "15476b976ea64997ae551cb1b8a32396" => array:1 [
    "default" => null
   ]
   "157bc9d9e3234ed68b55ef0dcbefe8db" => array:1 [
    "default" => null
   ]
   "1efbd4b6798e4b98b9b5e892a1013d8b" => array:1 [
    "default" => null
   ]
   "74d60385033a42749bceeae6c80625ab" => array:1 [
    "default" => null
   ]
   "84ef6fc8c7cd4c1babe64a8a4cbb5f1d" => array:1 [
    "default" => null
   ]
   "c643c7e3377a46eda4b2d9fa8c3b0da5" => array:1 [
    "default" => null
   ]
   "c799f524f9844508b81838071d1361de" => array:1 [
    "default" => null
   ]
  ]
  #default: array:10 [
   "parent_id" => "de522640429b4a2298f6c58ebbc6d25b"
   "variant_id" => "de522640429b4a2298f6c58ebbc6d25b"
   "rule_id" => null
   "is_ranged" => "0"
   "price" => array:1 [
    "cb7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca" => array:4 [
     "currencyId" => "b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca"
     "net" => 184.86554621849
     "linked" => true
     "gross" => 219.99
    ]
   ]
   "min_purchase" => "1"
   "unit_id" => "f9cef93b1a344e7e864b317c30f23eb3"
   "purchase_unit" => "2.2500"
   "reference_unit" => "1.000"
   "child_count" => "9"
  ]
  -ruleIds: null
 }
}
219,99 €*
ALUTEC® Sichtschutzzaun modern glatt Steinmauer Optik | Anti Graffiti Beschichtung | Bruchstein Grau | 1,80 x 1,25 m

Inhalt: 2.25 m² (97,77 €* / 1 m²)

Shopware\Core\Content\Product\SalesChannel\SalesChannelProductEntity {#10440
 #extensions: array:3 [
  "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11561
   #extensions: []
   #data: []
   #apiAlias: "product_foreign_keys_extension"
  }
  "lenzOrderLineItemCommentGroups" => Lenz\OrderLineItemComment\Core\Cart\LineItemCommentGroup\LineItemCommentGroupCollection {#11575
   #extensions: []
   #elements: array:1 [
    "70c1ab8570bb4f309c75c52a7a4cfd1f" => Lenz\OrderLineItemComment\Core\Cart\LineItemCommentGroup\LineItemCommentGroupEntity {#11859
     #extensions: array:1 [
      "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11866
       #extensions: []
       #data: []
       #apiAlias: "lenz_order_line_item_comment_group_foreign_keys_extension"
      }
     ]
     #_uniqueIdentifier: "70c1ab8570bb4f309c75c52a7a4cfd1f"
     #versionId: null
     #translated: array:2 [
      "name" => "Optionaler Zuschnitt Platten (kostenlos)"
      "description" => null
     ]
     #createdAt: DateTimeImmutable @1705921671 {#11877
      date: 2024-01-22 11:07:51.346 UTC (+00:00)
     }
     #updatedAt: DateTimeImmutable @1705922043 {#11875
      date: 2024-01-22 11:14:03.361 UTC (+00:00)
     }
     -_entityName: "lenz_order_line_item_comment_group"
     -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#11871
      -internalProperties: []
     }
     #position: 10
     #mode: "selected_products"
     #lineItemCommentFields: Lenz\OrderLineItemComment\Core\Cart\LineItemCommentGroup\Aggregate\LineItemCommentField\LineItemCommentFieldCollection {#11855
      #extensions: []
      #elements: array:1 [
       "f85545b0bb5e4297ac0707ee1a53ffe4" => Lenz\OrderLineItemComment\Core\Cart\LineItemCommentGroup\Aggregate\LineItemCommentField\LineItemCommentFieldEntity {#11861
        #extensions: array:1 [
         "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11865
          #extensions: []
          #data: []
          #apiAlias: "lenz_order_line_item_comment_field_foreign_keys_extension"
         }
        ]
        #_uniqueIdentifier: "f85545b0bb5e4297ac0707ee1a53ffe4"
        #versionId: null
        #translated: array:3 [
         "name" => "Breite x Länge (mm) geschnitten in:"
         "placeholder" => "Beispiel: 900 x 2500"
         "description" => """
          \n
          <span class="wccpf-field label" data-fkey="wccpf_kostenloser_zuschnitt_optional"><i>⚠️ Bitte beachte: Zugeschnittene Platten sind vom Umtausch oder der Rückgabe ausgeschlossen.</i></span>\n
          \n
          """
        ]
        #createdAt: DateTimeImmutable @1705921677 {#11878
         date: 2024-01-22 11:07:57.692 UTC (+00:00)
        }
        #updatedAt: DateTimeImmutable @1705921960 {#11880
         date: 2024-01-22 11:12:40.609 UTC (+00:00)
        }
        -_entityName: "lenz_order_line_item_comment_field"
        -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#11874
         -internalProperties: []
        }
        #lineItemCommentGroupId: "70c1ab8570bb4f309c75c52a7a4cfd1f"
        #lineItemCommentGroup: null
        #position: 1
        #minLength: null
        #maxLength: null
        #pattern: null
        #required: false
        #id: "f85545b0bb5e4297ac0707ee1a53ffe4"
        +"type": "textarea"
        +"step": null
        +"name": "Breite x Länge (mm) geschnitten in:"
        +"placeholder": "Beispiel: 900 x 2500"
        +"description": """
         \n
         <span class="wccpf-field label" data-fkey="wccpf_kostenloser_zuschnitt_optional"><i>⚠️ Bitte beachte: Zugeschnittene Platten sind vom Umtausch oder der Rückgabe ausgeschlossen.</i></span>\n
         \n
         """
       }
      ]
     }
     #products: null
     #salesChannels: Shopware\Core\System\SalesChannel\SalesChannelCollection {#11873
      #extensions: []
      #elements: array:1 [
       "af7fde6d748849acb624ac9efba259aa" => Shopware\Core\System\SalesChannel\SalesChannelEntity {#11850
        #extensions: array:1 [
         "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11853
          #extensions: []
          #data: []
          #apiAlias: "sales_channel_foreign_keys_extension"
         }
        ]
        #_uniqueIdentifier: "af7fde6d748849acb624ac9efba259aa"
        #versionId: null
        #translated: array:8 [
         "name" => "Pyram"
         "customFields" => []
         "homeSlotConfig" => null
         "homeEnabled" => true
         "homeName" => null
         "homeMetaTitle" => null
         "homeMetaDescription" => null
         "homeKeywords" => null
        ]
        #createdAt: DateTimeImmutable @1687967093 {#11626
         date: 2023-06-28 15:44:53.950 UTC (+00:00)
        }
        #updatedAt: DateTimeImmutable @1710327200 {#11872
         date: 2024-03-13 10:53:20.711 UTC (+00:00)
        }
        -_entityName: "sales_channel"
        -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#8624
         -internalProperties: []
        }
        #typeId: "8a243080f92e4c719546314b577cf82b"
        #languageId: "2fbb5fe2e29a4d70aa5854ce7ce3e20b"
        #currencyId: "b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca"
        #paymentMethodId: "7f75d342c64e415f8a020da5c736b3c2"
        #shippingMethodId: "6169227319bb402283c27cd990116a0b"
        #countryId: "ac893883f2894db0a1b9f5430a418665"
        #navigationCategoryId: "7b6c458bccdc40d292622c0ff9d269af"
        #navigationCategoryVersionId: "0fa91ce3e96a4bc2be4bd9ce752c3425"
        #navigationCategoryDepth: 2
        #homeSlotConfig: null
        #homeCmsPageId: null
        #homeCmsPageVersionId: "0fa91ce3e96a4bc2be4bd9ce752c3425"
        #homeCmsPage: null
        #homeEnabled: true
        #homeName: null
        #homeMetaTitle: null
        #homeMetaDescription: null
        #homeKeywords: null
        #footerCategoryId: "228444c8a2a949cba4517365ab2bbe31"
        #footerCategoryVersionId: "0fa91ce3e96a4bc2be4bd9ce752c3425"
        #serviceCategoryId: "bf331bd606c74236b4f1e0f33bbb7d77"
        #serviceCategoryVersionId: "0fa91ce3e96a4bc2be4bd9ce752c3425"
        #name: "Pyram"
        #shortName: null
        #accessKey: "SWSCSGY3NM5ISUHLCENMCXRLDA"
        #currencies: null
        #languages: null
        #configuration: null
        #active: true
        #maintenance: false
        #maintenanceIpWhitelist: null
        #taxCalculationType: "horizontal"
        #type: null
        #currency: null
        #language: null
        #paymentMethod: null
        #shippingMethod: null
        #country: null
        #orders: null
        #customers: null
        #countries: null
        #paymentMethods: null
        #shippingMethods: null
        #translations: null
        #domains: null
        #systemConfigs: null
        #navigationCategory: null
        #footerCategory: null
        #serviceCategory: null
        #productVisibilities: null
        #mailHeaderFooterId: null
        #numberRangeSalesChannels: null
        #mailHeaderFooter: null
        #customerGroupId: "cfbd5018d38d41d8adca10d94fc8bdd6"
        #customerGroup: null
        #newsletterRecipients: null
        #promotionSalesChannels: null
        #documentBaseConfigSalesChannels: null
        #productReviews: null
        #seoUrls: null
        #seoUrlTemplates: null
        #mainCategories: null
        #paymentMethodIds: array:9 [
         0 => "36fa3f52840846b9974f91a5db7527a0"
         1 => "408a34a20e3043439dc104765015c8ca"
         2 => "5c8475dbe69646fdab3d2f61ace98e3d"
         3 => "7f75d342c64e415f8a020da5c736b3c2"
         4 => "91ba170f0bda4901a67b9608bf75e7d5"
         5 => "a851c3e09f344f26ba24e47a9313c892"
         6 => "d245c39e8707e85f053e806abffcbb36"
         7 => "ede05b719b214143a4cb1c0216b852de"
         8 => "f1ef36538c594dc580b59e28206a1297"
        ]
        #productExports: null
        #hreflangActive: false
        #hreflangDefaultDomainId: null
        #hreflangDefaultDomain: null
        #analyticsId: "9b9a2319f5b34e49b5a361b06c90e847"
        #analytics: Shopware\Core\System\SalesChannel\Aggregate\SalesChannelAnalytics\SalesChannelAnalyticsEntity {#11846
         #extensions: array:2 [
          "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11838
           #extensions: []
           #data: []
           #apiAlias: "sales_channel_analytics_foreign_keys_extension"
          }
          "internal_mapping_storage" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11691
           #extensions: []
           #data: []
           #apiAlias: null
          }
         ]
         #_uniqueIdentifier: "9b9a2319f5b34e49b5a361b06c90e847"
         #versionId: null
         #translated: []
         #createdAt: DateTimeImmutable @1705424421 {#11695
          date: 2024-01-16 17:00:21.724 UTC (+00:00)
         }
         #updatedAt: DateTimeImmutable @1705424844 {#11780
          date: 2024-01-16 17:07:24.566 UTC (+00:00)
         }
         -_entityName: "sales_channel_analytics"
         -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#7984
          -internalProperties: []
         }
         #trackingId: "G-JRFLYPLDTW"
         #active: true
         #trackOrders: true
         #anonymizeIp: true
         #salesChannel: null
         #id: "9b9a2319f5b34e49b5a361b06c90e847"
        }
        #customerGroupsRegistrations: null
        #boundCustomers: null
        #wishlists: null
        #landingPages: null
        #id: "af7fde6d748849acb624ac9efba259aa"
        #customFields: null
       }
      ]
     }
     #productStreamId: null
     #productStream: null
     #id: "70c1ab8570bb4f309c75c52a7a4cfd1f"
     +"name": "Optionaler Zuschnitt Platten (kostenlos)"
     +"description": null
    }
   ]
  }
  "search" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayEntity {#11565
   #extensions: []
   #_uniqueIdentifier: null
   #versionId: null
   #translated: []
   #createdAt: null
   #updatedAt: null
   -_entityName: null
   -_fieldVisibility: null
   #_entityName: "array-entity"
   #data: array:3 [
    "id" => "74d60385033a42749bceeae6c80625ab"
    "productNumber" => "SW10044.2"
    "autoIncrement" => 2065
   ]
  }
 ]
 #_uniqueIdentifier: "74d60385033a42749bceeae6c80625ab"
 #versionId: "0fa91ce3e96a4bc2be4bd9ce752c3425"
 #translated: array:10 [
  "metaDescription" => null
  "name" => "ALUTEC® Sichtschutzzaun modern glatt Steinmauer Optik | Anti Graffiti Beschichtung | Bruchstein Grau | 1,80 x 1,25 m"
  "keywords" => null
  "description" => """
   \n
   <div class="product-detail-description-text">\n
               \n
   <div><h5>OHNE PFOSTEN <br /></h5><ul><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Maße:</b> 1.800x1.250 HxB (Höhe und Breite individuell anpassbar durch unseren kostenlosen Zuschnitt)</span></h5></li><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Material:</b> Alu Verbundplatten (extrem Langlebig)</span></h5></li><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Oberfläche:</b> moderne Grafikdekore (Witterungs- &amp; UV-resistent | Keine Materialalterung wie bei WPC)</span></h5></li><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Montage:</b> einfaches Klemmsystem mit </span><a target="_blank" href="https://www.pyram.de/Sichtschutzsystem-ALUTEC-System-Klemmpfosten-Anthrazit-Aluminium/SW10045" rel="noreferrer noopener">System-Klemmpfosten</a> <span style="font-weight:normal;">|</span> Alternativ auch mit Klemmhaltern zwischen Bestandspfosten montierbar!<br /></h5></li><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Kombinierbar:</b>\u{A0}</span><a href="https://www.pyram.de/Sichtschutzsystem-ALUTEC-System-Klemmpfosten-Anthrazit-Aluminium/SW10045" target="_blank" rel="noreferrer noopener">System-Klemmpfosten</a><span style="font-weight:normal;"> kann auch Glas &amp; HPL Platten in 6-12 mm Stärke einfassen</span></h5></li></ul><div><br /></div><div>\n
   <div class="flex flex-grow flex-col max-w-full"><div class="min-h-[20px] text-message flex flex-col items-start gap-3 whitespace-pre-wrap break-words [.text-message+&amp;]:mt-5 overflow-x-auto"><div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert dark"><h5><span style="font-weight:normal;">Erleben Sie mit dem <b>ALUTEC® Sichtschutzzaun</b> die perfekte Kombination aus Funktionalität, Ästhetik und Langlebigkeit. Dieser hochwertige Gartenzaun wurde entwickelt, um Ihrem Außenbereich nicht nur Privatsphäre zu verleihen, sondern auch einen modernen und ansprechenden Look zu garantieren.</span></h5><ol><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Blickdicht und stilvoll:</b> Der ALUTEC® Sichtschutzzaun schützt vor neugierigen Blicken und setzt gleichzeitig einen stilvollen Akzent in Ihrem Garten oder auf Ihrer Terrasse. Die blickdichte Konstruktion gewährleistet maximale Privatsphäre.</span></h5></li><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Anthrazit, Grau, Trenddekore</b> - zeitlose Eleganz: In den modernen Farbtönen Anthrazit und Grau sowie den verschiedenen Dekoren in Holzoptik, Steinoptik und Betonoptik präsentiert sich dieser Gartenzaun als zeitloses Designelement, das sich nahtlos in verschiedene Gartenstile integriert.</span></h5></li><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Kunststoff trifft Langlebigkeit:</b> Hergestellt aus hochwertigem Aluminium und Kunststoff (Alu Verbundplatten), ist der ALUTEC® Sichtschutzzaun nicht nur leicht, sondern auch äußerst langlebig. Die robuste Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer und minimiert den Wartungsaufwand.</span></h5></li><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Anti Graffiti Beschichtung:</b> Um die makellose Optik Ihres Sichtschutzzauns zu bewahren, verfügt der ALUTEC® Sichtschutz über eine spezielle Anti-Graffiti-Beschichtung. So bleiben unerwünschte Markierungen keine Chance, und Ihr Zaun kann durch leichte Reinigung immer in einwandfreiem Zustand bleiben.</span><br /></h5></li><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Moderne Optik, glatte Oberfläche:</b> Der ALUTEC® Sichtschutzzaun besticht durch seine moderne Optik und eine glatte Oberfläche. Dies verleiht Ihrem Garten eine zeitgemäße Ästhetik und schafft eine harmonische Atmosphäre im Freien.</span></h5></li><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:</b> Ob als Trennwand, Gartenzaun oder Sichtschutz für die Terrasse – die flexiblen Einsatzmöglichkeiten des ALUTEC® Sichtschutzzauns machen ihn zu einer idealen Wahl für jeden Außenbereich.</span></h5></li><li><h5><span style="font-weight:normal;"><b>Langlebiger, Leichter, Robuster und vielseitiger als WPC Sichtschutzzäune:</b> Im Gegensatz zu WPC durchlebt ALUTEC</span><span><span style="font-weight:normal;">® keinen Alterungsprozess. Die Farben bleichen nicht aus und die Platten bleiben formstabil.</span></span><span style="font-weight:normal;">\n
   \n
   </span><br /></h5></li></ol><h5><span style="font-weight:normal;">Entdecken Sie mit dem ALUTEC® Sichtschutzzaun eine neue Dimension des Gartenzauns- und Terrassentrennwände. Setzen Sie auf Qualität, Ästhetik und Funktionalität für einen Außenbereich, der Ihren individuellen Ansprüchen gerecht wird.</span></h5></div></div></div>\n
   \n
   <br /></div></div></div>\n
   \n
   """
  "metaTitle" => null
  "packUnit" => null
  "packUnitPlural" => null
  "customFields" => array:2 [
   "shipping_price" => 39.99
   "custom_others_download" => "<ul><li><h5><a target="_blank" href="https://www.pyram.de/media/44/9d/33/1705576131/ALUTEC_zusammen_(1).pdf" rel="noreferrer noopener">Montageanleitung</a></h5></li></ul>"
  ]
  "slotConfig" => null
  "customSearchKeywords" => null
 ]
 #createdAt: DateTimeImmutable @1701418160 {#11577
  date: 2023-12-01 08:09:20.895 UTC (+00:00)
 }
 #updatedAt: DateTimeImmutable @1706018470 {#11576
  date: 2024-01-23 14:01:10.212 UTC (+00:00)
 }
 -_entityName: "product"
 -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#7856
  -internalProperties: []
 }
 #parentId: "de522640429b4a2298f6c58ebbc6d25b"
 #childCount: null
 #autoIncrement: 2065
 #taxId: "45a6607ab77b40a1ba2a4f3c74dd2df7"
 #manufacturerId: "4632e5d20d024c348d39016ae5c218e0"
 #unitId: "f9cef93b1a344e7e864b317c30f23eb3"
 #active: true
 #displayGroup: "9dde08aa078bc8dd732f8b87bc31defa"
 #price: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\Pricing\PriceCollection {#11572
  #extensions: []
  #elements: array:1 [
   "b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca" => Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\Pricing\Price {#11574
    #extensions: []
    #currencyId: "b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca"
    #net: 184.86554621849
    #gross: 219.99
    #linked: true
    #listPrice: null
    #percentage: null
    #regulationPrice: null
   }
  ]
 }
 #manufacturerNumber: null
 #ean: null
 #sales: 0
 #productNumber: "SW10044.2"
 #stock: 1000
 #availableStock: 1000
 #available: true
 #deliveryTimeId: "7a55088b1aeb4107bfb7d1ab82102811"
 #deliveryTime: Shopware\Core\System\DeliveryTime\DeliveryTimeEntity {#7982
  #extensions: array:2 [
   "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11714
    #extensions: []
    #data: []
    #apiAlias: "delivery_time_foreign_keys_extension"
   }
   "internal_mapping_storage" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11688
    #extensions: []
    #data: []
    #apiAlias: null
   }
  ]
  #_uniqueIdentifier: "7a55088b1aeb4107bfb7d1ab82102811"
  #versionId: null
  #translated: array:2 [
   "name" => "3-10 Werktage"
   "customFields" => []
  ]
  #createdAt: DateTimeImmutable @1687966804 {#11800
   date: 2023-06-28 15:40:04.0 UTC (+00:00)
  }
  #updatedAt: DateTimeImmutable @1704442226 {#8640
   date: 2024-01-05 08:10:26.361 UTC (+00:00)
  }
  -_entityName: "delivery_time"
  -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#7975
   -internalProperties: []
  }
  #name: "3-10 Werktage"
  #min: 2
  #max: 10
  #unit: "day"
  #shippingMethods: null
  #translations: null
  #products: null
  #id: "7a55088b1aeb4107bfb7d1ab82102811"
  #customFields: null
 }
 #restockTime: null
 #isCloseout: false
 #purchaseSteps: 1
 #maxPurchase: null
 #minPurchase: 1
 #purchaseUnit: 2.25
 #referenceUnit: 1.0
 #shippingFree: false
 #purchasePrices: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\Pricing\PriceCollection {#11573
  #extensions: []
  #elements: array:1 [
   "b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca" => Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\Pricing\Price {#11569
    #extensions: []
    #currencyId: "b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca"
    #net: 114.88235294118
    #gross: 136.71
    #linked: true
    #listPrice: null
    #percentage: null
    #regulationPrice: null
   }
  ]
 }
 #markAsTopseller: false
 #weight: null
 #width: null
 #height: null
 #length: null
 #releaseDate: null
 #categoryTree: array:4 [
  0 => "7b6c458bccdc40d292622c0ff9d269af"
  1 => "a91111cd941f4d2c99e1773adbe0ec0c"
  2 => "6209d645f9ca45b5bb1a364006689f95"
  3 => "1620a380ff7a4f369359aa2c2a505423"
 ]
 #streamIds: array:1 [
  0 => "8743a1477566496d8988f1ac7dce3a9a"
 ]
 #optionIds: array:2 [
  0 => "6db751dbddc34adc801081c4b15b9c35"
  1 => "dbba9c777dce44c3b06e1959af7c5a13"
 ]
 #propertyIds: array:28 [
  0 => "0b2b181cbe184d4b9dc24c661306d8c5"
  1 => "0cae29671e39403abf94f714230c9409"
  2 => "0eededec882b4d3faaae716461de6a21"
  3 => "11662602553d4116a55c4d8f8703daf2"
  4 => "1788d9642b5646fa97bcba41fd78bdd8"
  5 => "1fa2a23a7f2e4cc682cff25c91bcb80d"
  6 => "20ca146b6c5847d293e26159c2440066"
  7 => "217c9116feb04c5197ac5faaf9c51e24"
  8 => "2b9350763bba4d858c343197722a0eed"
  9 => "3f05074455a9461599c8f9cad8a65715"
  10 => "4752e285e9af477d8286881556dd685c"
  11 => "4b45b545322346db9c0abb3c63f534c1"
  12 => "4c4c721462264428a6360d3626afca11"
  13 => "5c880d94d5c74e298bbf6a4132246ea0"
  14 => "6ab6d7f0a3124e928df9ac8620286096"
  15 => "83c2cf71279046689a9e9601aebda063"
  16 => "884376ff314d4596a0da91640281fa4d"
  17 => "8b37fb400d404e5091f431ee339f50c2"
  18 => "9b7ba290062348df90b8f1e7323ef595"
  19 => "b30e08689baf4578ab7dab66d6a7b873"
  20 => "d0dd851c8be44ddcb666e6757618d413"
  21 => "d3d6b430455c4669a894c781992dac49"
  22 => "dbba9c777dce44c3b06e1959af7c5a13"
  23 => "e4cdaf8f709543609ccf00f80fc7138f"
  24 => "e8471e699f934fc293a2b326282e8664"
  25 => "e9d014a0beda494ea835644e0a8e41fe"
  26 => "f4fb298a07e34377964aa620afc02075"
  27 => "fdcdf961955e4057aa11764ab42c1c2b"
 ]
 #name: "ALUTEC® Sichtschutzzaun modern glatt Steinmauer Optik | Anti Graffiti Beschichtung | Bruchstein Grau | 1,80 x 1,25 m"
 #keywords: null
 #description: null
 #metaDescription: null
 #metaTitle: null
 #packUnit: null
 #packUnitPlural: null
 #variantRestrictions: null
 #variantListingConfig: Shopware\Core\Content\Product\DataAbstractionLayer\VariantListingConfig {#11571
  #extensions: []
  #displayParent: null
  #mainVariantId: null
  #configuratorGroupConfig: array:1 [
   0 => array:3 [
    "id" => "3b4343fa60d94238a35c98dbbfbf4493"
    "expressionForListings" => true
    "representation" => "box"
   ]
  ]
 }
 #variation: array:2 [
  0 => array:2 [
   "group" => "Dekore"
   "option" => "Bruchstein Mittelgrau"
  ]
  1 => array:2 [
   "group" => "Formate"
   "option" => "1.250 x 1.800 mm"
  ]
 ]
 #tax: Shopware\Core\System\Tax\TaxEntity {#7865
  #extensions: array:2 [
   "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#7824
    #extensions: []
    #data: []
    #apiAlias: "tax_foreign_keys_extension"
   }
   "internal_mapping_storage" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#7987
    #extensions: []
    #data: []
    #apiAlias: null
   }
  ]
  #_uniqueIdentifier: "45a6607ab77b40a1ba2a4f3c74dd2df7"
  #versionId: null
  #translated: []
  #createdAt: DateTimeImmutable @1687966804 {#7948
   date: 2023-06-28 15:40:04.678 UTC (+00:00)
  }
  #updatedAt: null
  -_entityName: "tax"
  -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#8634
   -internalProperties: []
  }
  #taxRate: 19.0
  #name: "Standard rate"
  #position: 1
  #products: null
  #rules: null
  #shippingMethods: null
  #id: "45a6607ab77b40a1ba2a4f3c74dd2df7"
  #customFields: null
 }
 #manufacturer: Shopware\Core\Content\Product\Aggregate\ProductManufacturer\ProductManufacturerEntity {#11605
  #extensions: array:2 [
   "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11612
    #extensions: []
    #data: []
    #apiAlias: "product_manufacturer_foreign_keys_extension"
   }
   "internal_mapping_storage" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11824
    #extensions: []
    #data: []
    #apiAlias: null
   }
  ]
  #_uniqueIdentifier: "4632e5d20d024c348d39016ae5c218e0"
  #versionId: "0fa91ce3e96a4bc2be4bd9ce752c3425"
  #translated: array:3 [
   "name" => "ALUTEC"
   "description" => null
   "customFields" => []
  ]
  #createdAt: DateTimeImmutable @1691998926 {#11827
   date: 2023-08-14 07:42:06.704 UTC (+00:00)
  }
  #updatedAt: null
  -_entityName: "product_manufacturer"
  -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#11679
   -internalProperties: []
  }
  #mediaId: "b3f103cd666e4abba17dbaeb3451a9b9"
  #name: "ALUTEC"
  #link: null
  #description: null
  #media: null
  #translations: null
  #products: null
  #id: "4632e5d20d024c348d39016ae5c218e0"
  #customFields: null
 }
 #unit: Shopware\Core\System\Unit\UnitEntity {#11619
  #extensions: array:2 [
   "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11618
    #extensions: []
    #data: []
    #apiAlias: "unit_foreign_keys_extension"
   }
   "internal_mapping_storage" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#8224
    #extensions: []
    #data: []
    #apiAlias: null
   }
  ]
  #_uniqueIdentifier: "f9cef93b1a344e7e864b317c30f23eb3"
  #versionId: null
  #translated: array:3 [
   "shortCode" => ""
   "name" => "Quadratmeter"
   "customFields" => []
  ]
  #createdAt: DateTimeImmutable @1688631480 {#11615
   date: 2023-07-06 08:18:00.066 UTC (+00:00)
  }
  #updatedAt: null
  -_entityName: "unit"
  -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#11817
   -internalProperties: []
  }
  #shortCode: ""
  #name: "Quadratmeter"
  #translations: null
  #products: null
  #id: "f9cef93b1a344e7e864b317c30f23eb3"
  #customFields: null
 }
 #prices: Shopware\Core\Content\Product\Aggregate\ProductPrice\ProductPriceCollection {#11570
  #extensions: []
  #elements: []
 }
 #cover: Shopware\Core\Content\Product\Aggregate\ProductMedia\ProductMediaEntity {#11566
  #extensions: array:1 [
   "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11568
    #extensions: []
    #data: []
    #apiAlias: "product_media_foreign_keys_extension"
   }
  ]
  #_uniqueIdentifier: "e5252a2456544d39a51a67c38559a641"
  #versionId: "0fa91ce3e96a4bc2be4bd9ce752c3425"
  #translated: []
  #createdAt: DateTimeImmutable @1705398019 {#11567
   date: 2024-01-16 09:40:19.171 UTC (+00:00)
  }
  #updatedAt: null
  -_entityName: "product_media"
  -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#8251
   -internalProperties: []
  }
  #productId: "74d60385033a42749bceeae6c80625ab"
  #mediaId: "0a3590ed8de04e1591e33e4992d84e9a"
  #position: 0
  #media: Shopware\Core\Content\Media\MediaEntity {#11562
   #extensions: array:2 [
    "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11564
     #extensions: []
     #data: []
     #apiAlias: "media_foreign_keys_extension"
    }
    "internal_mapping_storage" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11563
     #extensions: []
     #data: []
     #apiAlias: null
    }
   ]
   #_uniqueIdentifier: "0a3590ed8de04e1591e33e4992d84e9a"
   #versionId: null
   #translated: array:3 [
    "alt" => null
    "title" => null
    "customFields" => []
   ]
   #createdAt: DateTimeImmutable @1705398017 {#11589
    date: 2024-01-16 09:40:17.096 UTC (+00:00)
   }
   #updatedAt: DateTimeImmutable @1705398017 {#10218
    date: 2024-01-16 09:40:17.521 UTC (+00:00)
   }
   -_entityName: "media"
   -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#7947
    -internalProperties: array:2 [
     0 => "mediaTypeRaw"
     1 => "thumbnailsRo"
    ]
   }
   #userId: "fdb8646ab25242fe990f8b74b1059231"
   #mimeType: "image/jpeg"
   #fileExtension: "jpg"
   #fileSize: 1092924
   #title: null
   #metaDataRaw: null
   #mediaTypeRaw: "O:47:"Shopware\Core\Content\Media\MediaType\ImageType":3:{s:13:"\x00*\x00extensions";a:0:{}s:7:"\x00*\x00name";s:5:"IMAGE";s:8:"\x00*\x00flags";a:0:{}}"
   #metaData: array:4 [
    "width" => 2500
    "height" => 2500
    "type" => 2
    "hash" => "1360a1a440fc3baab6d4823cb82c98e9"
   ]
   #mediaType: Shopware\Core\Content\Media\MediaType\ImageType {#11371
    #extensions: []
    #name: "IMAGE"
    #flags: []
   }
   #uploadedAt: DateTimeImmutable @1705398017 {#11374
    date: 2024-01-16 09:40:17.519 UTC (+00:00)
   }
   #alt: null
   #url: "https://www.pyram.de/media/79/1f/df/1705398017/Bruchstein.jpg"
   #fileName: "Bruchstein"
   #user: null
   #translations: null
   #categories: null
   #productManufacturers: null
   #productMedia: null
   #avatarUsers: null
   #thumbnails: Shopware\Core\Content\Media\Aggregate\MediaThumbnail\MediaThumbnailCollection {#11375
    #extensions: []
    #elements: []
   }
   #mediaFolderId: null
   #mediaFolder: null
   #hasFile: true
   #private: false
   #propertyGroupOptions: null
   #mailTemplateMedia: null
   #tags: null
   #thumbnailsRo: "O:77:"Shopware\Core\Content\Media\Aggregate\MediaThumbnail\MediaThumbnailCollection":2:{s:13:"\x00*\x00extensions";a:0:{}s:11:"\x00*\x00elements";a:0:{}}"
   #documentBaseConfigs: null
   #shippingMethods: null
   #paymentMethods: null
   #productConfiguratorSettings: null
   #orderLineItems: null
   #cmsBlocks: null
   #cmsSections: null
   #cmsPages: null
   #documents: null
   #appPaymentMethods: null
   #productDownloads: null
   #orderLineItemDownloads: null
   #id: "0a3590ed8de04e1591e33e4992d84e9a"
   #customFields: null
  }
  #product: null
  #coverProducts: null
  #id: "e5252a2456544d39a51a67c38559a641"
  #customFields: null
 }
 #parent: null
 #children: null
 #media: null
 #cmsPageId: "ba3c661be02d49ae975fbe4acddc6780"
 #cmsPage: null
 #slotConfig: null
 #searchKeywords: null
 #translations: null
 #categories: null
 #customFieldSets: null
 #tags: null
 #properties: null
 #options: Shopware\Core\Content\Property\Aggregate\PropertyGroupOption\PropertyGroupOptionCollection {#11370
  #extensions: []
  #elements: array:2 [
   "dbba9c777dce44c3b06e1959af7c5a13" => Shopware\Core\Content\Property\Aggregate\PropertyGroupOption\PropertyGroupOptionEntity {#7949
    #extensions: array:1 [
     "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#7986
      #extensions: []
      #data: []
      #apiAlias: "property_group_option_foreign_keys_extension"
     }
    ]
    #_uniqueIdentifier: "dbba9c777dce44c3b06e1959af7c5a13"
    #versionId: null
    #translated: array:3 [
     "name" => "1.250 x 1.800 mm"
     "position" => 1
     "customFields" => []
    ]
    #createdAt: DateTimeImmutable @1692260954 {#11678
     date: 2023-08-17 08:29:14.746 UTC (+00:00)
    }
    #updatedAt: DateTimeImmutable @1701418160 {#11661
     date: 2023-12-01 08:09:20.898 UTC (+00:00)
    }
    -_entityName: "property_group_option"
    -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#8642
     -internalProperties: []
    }
    #groupId: "7eaf8405886c4da086483698a723225a"
    #name: "1.250 x 1.800 mm"
    #position: 1
    #colorHexCode: null
    #mediaId: null
    #group: Shopware\Core\Content\Property\PropertyGroupEntity {#11672
     #extensions: array:2 [
      "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#7979
       #extensions: []
       #data: []
       #apiAlias: "property_group_foreign_keys_extension"
      }
      "internal_mapping_storage" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#7980
       #extensions: []
       #data: []
       #apiAlias: null
      }
     ]
     #_uniqueIdentifier: "7eaf8405886c4da086483698a723225a"
     #versionId: null
     #translated: array:4 [
      "name" => "Formate"
      "description" => null
      "position" => 1
      "customFields" => []
     ]
     #createdAt: DateTimeImmutable @1688639089 {#7985
      date: 2023-07-06 10:24:49.642 UTC (+00:00)
     }
     #updatedAt: DateTimeImmutable @1699362676 {#7786
      date: 2023-11-07 13:11:16.435 UTC (+00:00)
     }
     -_entityName: "property_group"
     -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#7785
      -internalProperties: []
     }
     #name: "Formate"
     #displayType: "text"
     #sortingType: "alphanumeric"
     #description: null
     #position: 1
     #filterable: true
     #visibleOnProductDetailPage: true
     #options: null
     #translations: null
     #id: "7eaf8405886c4da086483698a723225a"
     #customFields: array:1 [
      "acris_variant_options_name" => null
     ]
    }
    #translations: null
    #productConfiguratorSettings: null
    #productProperties: null
    #productOptions: null
    #media: null
    -configuratorSetting: null
    -combinable: false
    #id: "dbba9c777dce44c3b06e1959af7c5a13"
    #customFields: null
   }
   "6db751dbddc34adc801081c4b15b9c35" => Shopware\Core\Content\Property\Aggregate\PropertyGroupOption\PropertyGroupOptionEntity {#9576
    #extensions: array:1 [
     "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11367
      #extensions: []
      #data: []
      #apiAlias: "property_group_option_foreign_keys_extension"
     }
    ]
    #_uniqueIdentifier: "6db751dbddc34adc801081c4b15b9c35"
    #versionId: null
    #translated: array:3 [
     "name" => "Bruchstein Mittelgrau"
     "position" => 1
     "customFields" => []
    ]
    #createdAt: DateTimeImmutable @1692005154 {#11369
     date: 2023-08-14 09:25:54.025 UTC (+00:00)
    }
    #updatedAt: DateTimeImmutable @1701418160 {#11366
     date: 2023-12-01 08:09:20.895 UTC (+00:00)
    }
    -_entityName: "property_group_option"
    -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#8642}
    #groupId: "3b4343fa60d94238a35c98dbbfbf4493"
    #name: "Bruchstein Mittelgrau"
    #position: 1
    #colorHexCode: null
    #mediaId: "a75de64090764ffcb7021ad4470d14ba"
    #group: Shopware\Core\Content\Property\PropertyGroupEntity {#11808
     #extensions: array:2 [
      "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11243
       #extensions: []
       #data: []
       #apiAlias: "property_group_foreign_keys_extension"
      }
      "internal_mapping_storage" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11236
       #extensions: []
       #data: []
       #apiAlias: null
      }
     ]
     #_uniqueIdentifier: "3b4343fa60d94238a35c98dbbfbf4493"
     #versionId: null
     #translated: array:4 [
      "name" => "Dekore"
      "description" => null
      "position" => 1
      "customFields" => []
     ]
     #createdAt: DateTimeImmutable @1689585329 {#11681
      date: 2023-07-17 09:15:29.676 UTC (+00:00)
     }
     #updatedAt: DateTimeImmutable @1699347530 {#8505
      date: 2023-11-07 08:58:50.693 UTC (+00:00)
     }
     -_entityName: "property_group"
     -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#7785}
     #name: "Dekore"
     #displayType: "media"
     #sortingType: "alphanumeric"
     #description: null
     #position: 1
     #filterable: true
     #visibleOnProductDetailPage: true
     #options: null
     #translations: null
     #id: "3b4343fa60d94238a35c98dbbfbf4493"
     #customFields: array:1 [
      "acris_variant_options_name" => null
     ]
    }
    #translations: null
    #productConfiguratorSettings: null
    #productProperties: null
    #productOptions: null
    #media: null
    -configuratorSetting: null
    -combinable: false
    #id: "6db751dbddc34adc801081c4b15b9c35"
    #customFields: null
   }
  ]
 }
 #configuratorSettings: null
 #categoriesRo: null
 #coverId: "e5252a2456544d39a51a67c38559a641"
 #blacklistIds: null
 #whitelistIds: null
 #visibilities: null
 #tagIds: null
 #categoryIds: array:1 [
  0 => "1620a380ff7a4f369359aa2c2a505423"
 ]
 #productReviews: null
 #ratingAverage: null
 #mainCategories: null
 #seoUrls: null
 #orderLineItems: null
 #crossSellings: null
 #crossSellingAssignedProducts: null
 #featureSetId: "dbb0f593e13e45cfa715bcd877ed8a86"
 #featureSet: null
 #customFieldSetSelectionActive: null
 #customSearchKeywords: null
 #wishlists: null
 #canonicalProductId: null
 #canonicalProduct: null
 #streams: Shopware\Core\Content\ProductStream\ProductStreamCollection {#11232
  #extensions: []
  #elements: []
 }
 #downloads: null
 #states: array:1 [
  0 => "is-physical"
 ]
 #id: "74d60385033a42749bceeae6c80625ab"
 #customFields: array:2 [
  "shipping_price" => 39.99
  "custom_others_download" => "<ul><li><h5><a target="_blank" href="https://www.pyram.de/media/44/9d/33/1705576131/ALUTEC_zusammen_(1).pdf" rel="noreferrer noopener">Montageanleitung</a></h5></li></ul>"
 ]
 #calculatedPrices: Shopware\Core\Checkout\Cart\Price\Struct\PriceCollection {#11368
  #extensions: []
  #elements: []
 }
 #calculatedPrice: Shopware\Core\Checkout\Cart\Price\Struct\CalculatedPrice {#9936
  #extensions: []
  #unitPrice: 219.99
  #quantity: 1
  #totalPrice: 219.99
  #calculatedTaxes: Shopware\Core\Checkout\Cart\Tax\Struct\CalculatedTaxCollection {#9277
   #extensions: []
   #elements: array:1 [
    19 => Shopware\Core\Checkout\Cart\Tax\Struct\CalculatedTax {#10519
     #extensions: []
     #tax: 35.12
     #taxRate: 19.0
     #price: 219.99
    }
   ]
  }
  #taxRules: Shopware\Core\Checkout\Cart\Tax\Struct\TaxRuleCollection {#9847
   #extensions: []
   #elements: array:1 [
    19 => Shopware\Core\Checkout\Cart\Tax\Struct\TaxRule {#9819
     #extensions: []
     #taxRate: 19.0
     #percentage: 100.0
    }
   ]
  }
  #referencePrice: Shopware\Core\Checkout\Cart\Price\Struct\ReferencePrice {#9709
   #extensions: []
   #purchaseUnit: 2.25
   #referenceUnit: 1.0
   #unitName: "Quadratmeter"
   #price: 97.77
  }
  #listPrice: null
  #regulationPrice: null
 }
 #sortedProperties: null
 #calculatedCheapestPrice: Shopware\Core\Content\Product\DataAbstractionLayer\CheapestPrice\CalculatedCheapestPrice {#9831
  #extensions: []
  #unitPrice: 219.99
  #quantity: 1
  #totalPrice: 219.99
  #calculatedTaxes: Shopware\Core\Checkout\Cart\Tax\Struct\CalculatedTaxCollection {#9849
   #extensions: []
   #elements: array:1 [
    19 => Shopware\Core\Checkout\Cart\Tax\Struct\CalculatedTax {#9937
     #extensions: []
     #tax: 35.12
     #taxRate: 19.0
     #price: 219.99
    }
   ]
  }
  #taxRules: Shopware\Core\Checkout\Cart\Tax\Struct\TaxRuleCollection {#9876
   #extensions: []
   #elements: array:1 [
    19 => Shopware\Core\Checkout\Cart\Tax\Struct\TaxRule {#11210
     #extensions: []
     #taxRate: 19.0
     #percentage: 100.0
    }
   ]
  }
  #referencePrice: Shopware\Core\Checkout\Cart\Price\Struct\ReferencePrice {#11222
   #extensions: []
   #purchaseUnit: 2.25
   #referenceUnit: 1.0
   #unitName: "Quadratmeter"
   #price: 97.77
  }
  #listPrice: null
  #regulationPrice: null
  #hasRange: false
  #variantId: "0ca5aa25077d470e936f6a9935b4af21"
 }
 #isNew: false
 #calculatedMaxPurchase: 1000
 #seoCategory: null
 #cheapestPrice: Shopware\Core\Content\Product\DataAbstractionLayer\CheapestPrice\CheapestPrice {#11185
  #extensions: []
  #hasRange: false
  #variantId: "0ca5aa25077d470e936f6a9935b4af21"
  #parentId: "de522640429b4a2298f6c58ebbc6d25b"
  #ruleId: null
  #purchase: 2.25
  #reference: 1.0
  #unitId: "f9cef93b1a344e7e864b317c30f23eb3"
  #price: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\Pricing\PriceCollection {#11220
   #extensions: []
   #elements: array:1 [
    "b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca" => Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\Pricing\Price {#11131
     #extensions: []
     #currencyId: "b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca"
     #net: 184.86554621849
     #gross: 219.99
     #linked: true
     #listPrice: null
     #percentage: null
     #regulationPrice: null
    }
   ]
  }
 }
 #cheapestPriceContainer: Shopware\Core\Content\Product\DataAbstractionLayer\CheapestPrice\CheapestPriceContainer {#11209
  #extensions: []
  #value: array:9 [
   "0ca5aa25077d470e936f6a9935b4af21" => array:1 [
    "default" => null
   ]
   "0e82257cb7bc417697cda6eaa76d0054" => array:1 [
    "default" => null
   ]
   "15476b976ea64997ae551cb1b8a32396" => array:1 [
    "default" => null
   ]
   "157bc9d9e3234ed68b55ef0dcbefe8db" => array:1 [
    "default" => null
   ]
   "1efbd4b6798e4b98b9b5e892a1013d8b" => array:1 [
    "default" => null
   ]
   "74d60385033a42749bceeae6c80625ab" => array:1 [
    "default" => null
   ]
   "84ef6fc8c7cd4c1babe64a8a4cbb5f1d" => array:1 [
    "default" => null
   ]
   "c643c7e3377a46eda4b2d9fa8c3b0da5" => array:1 [
    "default" => null
   ]
   "c799f524f9844508b81838071d1361de" => array:1 [
    "default" => null
   ]
  ]
  #default: array:10 [
   "parent_id" => "de522640429b4a2298f6c58ebbc6d25b"
   "variant_id" => "de522640429b4a2298f6c58ebbc6d25b"
   "rule_id" => null
   "is_ranged" => "0"
   "price" => array:1 [
    "cb7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca" => array:4 [
     "currencyId" => "b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca"
     "net" => 184.86554621849
     "linked" => true
     "gross" => 219.99
    ]
   ]
   "min_purchase" => "1"
   "unit_id" => "f9cef93b1a344e7e864b317c30f23eb3"
   "purchase_unit" => "2.2500"
   "reference_unit" => "1.000"
   "child_count" => "9"
  ]
  -ruleIds: null
 }
}
219,99 €*
ALUTEC® Sichtschutzzaun modern glatt Holzoptik | Anti Graffiti Beschichtung | Eiche Hell | 1,80 x 1,25 m

Inhalt: 2.25 m² (97,77 €* / 1 m²)

Shopware\Core\Content\Product\SalesChannel\SalesChannelProductEntity {#9763
 #extensions: array:3 [
  "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#9821
   #extensions: []
   #data: []
   #apiAlias: "product_foreign_keys_extension"
  }
  "lenzOrderLineItemCommentGroups" => Lenz\OrderLineItemComment\Core\Cart\LineItemCommentGroup\LineItemCommentGroupCollection {#9822
   #extensions: []
   #elements: array:1 [
    "70c1ab8570bb4f309c75c52a7a4cfd1f" => Lenz\OrderLineItemComment\Core\Cart\LineItemCommentGroup\LineItemCommentGroupEntity {#11859
     #extensions: array:1 [
      "foreignKeys" => Shopware\Core\Framework\Struct\ArrayStruct {#11866
       #extensions: []
       #data: []
       #apiAlias: "lenz_order_line_item_comment_group_foreign_keys_extension"
      }
     ]
     #_uniqueIdentifier: "70c1ab8570bb4f309c75c52a7a4cfd1f"
     #versionId: null
     #translated: array:2 [
      "name" => "Optionaler Zuschnitt Platten (kostenlos)"
      "description" => null
     ]
     #createdAt: DateTimeImmutable @1705921671 {#11877
      date: 2024-01-22 11:07:51.346 UTC (+00:00)
     }
     #updatedAt: DateTimeImmutable @1705922043 {#11875
      date: 2024-01-22 11:14:03.361 UTC (+00:00)
     }
     -_entityName: "lenz_order_line_item_comment_group"
     -_fieldVisibility: Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\FieldVisibility {#11871
      -internalProperties: []
     }
     #position: 10
     #mode: "selected_products"
     #lineItemCommentFields: